Tarım Ürünleri Dolu Sigortası

Ülkemizde tarım sigortaları, aşağıdaki teminatları vermektedir.
 
· Tarım Ürünleri Dolu Sigortası
· Sera Sigortası
· Hayvan Hayat Sigortası
· Kümes Hayvanları Hayat Sigortası
 
 
Ülkemizde uygulanan tarım sigortalarının özellikleri, teminat kapsamları ve uygulama şekilleri aşağıdaki gibidir:
 
Tarım Ürünleri Dolu Sigortası

 
Tarım üreticilerinin her türlü bağ – bahçe ve sera ürünlerini, dolu zararlarına karşı teminat altına alan sigortadır. Sigortanın konusu hasadı yapılmamış ürünlerdir. Bu sigorta ile dolu tanelerinin vuruşunun doğrudan doğruya ürün miktarında meydana getirdiği eksilme yani sadece miktar azalmasına (ürün kaybı) neden olan zararlar güvence altına alınır. İstenildiği takdirde, dolu ile birlikte yangına karşı da teminat verilmektedir.
 
Dikkat edilmesi gereken hususlar
 
– Her farklı ürün poliçede belirtilmelidir.
– Sigorta ettirilen tarla, bağ ve bahçelerin hudutları poliçede yer almalı, parsel ve pafta numaraları yazılmalıdır.
– Sigortalı tarlasının bir dekarından alacağı ürün miktarlarını tam ve eksiksiz olarak bildirmelidir.
– Meyve sigortalarında bahçenin dekarı ile birlikte ağaç adetleri de yazılmalıdır.
– Beyan edilen veriler normal düzeyde olmalı, aşırı veya düşük verim beyanlarında bulunulmamalıdır.
– Hasat tarihi (ürünün toplanacağı tarih) mutlaka yazılmalıdır.
 
 
Dolu Sigortası Genel Şartları
 
 
 
Hayvan Hayat Sigortası

 
Sahibine ekonomik kazanç sağlayan çiftlik ve besi hayvanlarının, her türlü adi ve bulaşıcı hastalık veya kaza nedeniyle ölümlerinden dolayı uğranılan ekonomik kayıpları temin eden sigortadır.
 
Dikkat edilmesi gereken hususlar
 
Hastalık ve kazalarda ölen, öldürülen veya zorunlu olarak kesilen sigortalı hayvanların tazminatlarının ödenebilmesi için sigorta şirketleri ile anlaşmalı (TSV) veterinerden raporu alınması şarttır.
 
 
Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları
 
 
 
Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

 
Üretim işletmelerinde bulunan kümes hayvanlarının ölümleri veya zorunlu kesilmelerinden dolayı sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararları karşılar.
 
 
Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel Şartları
 
 
 

Sera Sigortası 

 
Seraların, dolu veya doluya ek olarak yangın ve fırtına (hortum) riskleri nedeniyle uğrayabilecekleri fiziki hasarların yanı sıra, seralarda yetiştirilen ürünlerin miktarlarında, söz konusu risklere bağlı olarak meydana gelen eksilmeleri, poliçedeki sigorta bedeline kadar temin eden sigortadır. Sigorta bedeli; seranın konstrüksiyon ve örtü bedeli ile, ısıtma, havalandırma, sulama işlerinde kullanılan cihaz ve tesisatın bedeli ve serada yetiştirilen ürünlerin üretim devresi sonu itibariyle ulaşacağı bedelin toplamından oluşmaktadır. Poliçede temin edilmiş bağlı kalite kaybı, enkaz kaldırma masrafları poliçe teminatından hariç olmakla birlikte, ek bir sözleşme ile teminata dahil edilebilmektedir. Sera sigortalarında dolu teminatı olmaksızın tek başına fırtına ve yangın teminatları verilmez.
 
Dikkat edilmesi gereken hususlar
 
Seranın toplam sigorta bedelini belirleyen yapı malzemeleri ve camların (m2) değeri bildirilmelidir.
– Ürünlerin çeşidi ve alanı belirtilmelidir.
 
 
Sera Sigortası Genel Şartları
 
Tarım Sigortaları İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Dolu sigortası primleri belirlenirken bölge farkı gözetilir mi? 
 
Prim fiyatları, meteorolojik kayıtlar ile belirlenen dolu tehlike bölgelerine göre ve ürünlerin doluya karşı hassasiyet derecelerine göre tespit edilir.
 
Sigorta yaptırdıktan sonra sigortalı alanda herhangi bir değişiklik yaparsam, sigortacıma bildirmek zorunda mıyım? 
 
Aynı veya başka bir ürünün yeni ekimi sigortacıya bildirilmediği sürece, teminat sigorta konusu yerde yeni ekimi yapılan ürün için devam etmez.
 
Hasarı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemler için harcadığım masrafları sigorta şirketinden talep edebilir miyim? 
 
Alınan önlemler ve sigortacı tarafından alınması istenilen önlemlerin gerektirdiği masraflar, sigortacı tarafından ödenir. Ancak, poliçede belli bir oranda hasar muafiyeti öngörülmüşse, alınan önlemlerden doğan masraflar bu oran düşülerek ödenir.
 
Nakliyat sırasında meydana gelen ölümler Hayvan Hayat sigortası teminatı altına mıdır? 
 
Deniz, hava ve kara yollarında motorlu ve motorsuz taşıt araçlarında yapılacak taşımalar sırasında meydana gelen ölümler, öldürmeler ve kestirmeler teminat dışındadır.
 
Sigortalı olan sera satıldığında sigorta devam eder mi? 
 
Sözleşme süresi içinde, sigortalı sera veya içindeki ürünlerin menfaat sahibinin değişmesi halinde sözleşme hüküm ifade etmeye devam eder ve sigorta ettirenin sözleşmeden doğan hak ve borçları yeni hak sahibine geçer. Değişiklik halinde, sigorta ettiren ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
 
Sera sigortası teminatına don, sel ve su baskını, fırtına ve deprem gibi doğal afetlerin neden olduğu hasarlar, girer mi? 
 
Ek sözleşme yapılmak suretiyle bu genel şartlara ilişik klozlar dahilinde teminat kapsamı içine alınabilir.
 
Kümes Hayvan Hayat sigortası başladığı anda var olan hastalıklardan meydana gelen ölümler sigorta teminatına dahil midir? 
 
Sigortanın başladığı anda önceden mevcut hastalıklar, beslenme bozukluğu ve yetersizlikler teminat dışındadır.
 
Kümes Hayvan Hayat sigortası yapılırken kümeslerde belirli standartlar aranır mı?
 
Aranır, kümeslerin bakımsızlığı ve temiz tutulmaması ehil olmayan kişilerce bakım, yem noksanlığı, aşılamaların zamanında yapılmaması ve hastalıkları önleyici tedbirlerin alınmaması gibi sigorta ettirenin kusurları tespit edildiği takdirde sigortacı 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir veya sigorta ettireni Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun ve nizamnamesinin gerektirdiği tedbirleri belirli bir süre içinde yerine getirmeye davet eder. Sigorta ettiren bu isteği kabul etmez veya zamanında yerine getirmez ise sigortacı yine 8 gün içinde fesih hakkını kullanabilir. Sigorta sözleşmesinin feshinde işlememiş günlere ait prim gün esası üzerinden sigorta ettirene geri verilir.
 
Sigortalı hayvanların mülkiyetinde bir değişiklk olduğu takdirde, Kümes Hayvan Hayat sigortası sözleşmesi bozulur mu? 
 
Sigortalı hayvanların mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta sözleşmesi bozulmuş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.