Devlet Destekli Su Ürünleri Hayat Sigortası Genel Şartları

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu

Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen kapsam dâhilinde, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı tesislerde yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türleri ile kafes ve ağlarda, A.2 maddesinde belirtilen haller nedeniyle, meydana gelen zararlar aşağıda yazılı esas ve şartlara göre karşılanır.

Bu genel şartların uygulanmasında, Devlet Destekli Su Ürünleri Hayat Sigortası Tarife ve Talimatları dikkate alınır.

A.2. Teminatın Başlangıcı ve Teminat Kapsamındaki Haller ve Kayıplar

A.2.1. Su Ürünleri

Sigorta bedeli; sigorta ettiren/sigortalı tarafından, su ürünleri, yetiştirme planında, beyan edilmiş olan en yüksek aylık stok değer olup; teminat, su ürünlerinin, A.2.3 Maddesinde belirtilen birim ağırlıklara ulaşmasından sonra başlar.

Bu sigorta, sigortaya kabul edilen su ürünlerinde;

a) A.3 maddesinin (a ve b) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hastalık,

b) Yetiştiricinin kontrolü dışındaki, kirlenme ve zehirlenmeler,

c) Her türlü doğal afet,

ç) Kazalar,

d) Predatörler,

e) Alg patlaması,

nedeniyle, meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu, sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

Teminat altına alınan riskler, poliçede belirtilir.

A.2.2. Kafes ve Ağları

Sigorta bedeli; sigorta ettiren/sigortalı tarafından isteğe bağlı olarak kafes ve ağları için beyan edilen değer.

Bu sigorta, sigortaya kabul edilen kafes ve ağlarında;

a) Her türlü doğal afet,

b) Kazalar,

c) Predatörler,

nedeniyle, meydana gelen maddi zararı temin eder. Teminat altına alınan riskler, poliçede belirtilir.

A.2.3. Teminat Kapsamındaki Stok Gelişme Dönemi

Yumurta ve larva dönemindeki su ürünleri stokları, teminat kapsamı dışında olup; teminat, Alabalıklar, Çipura, Levrek, Sinarit, Granyöz, Kırmızı bantlı mercan, Sargoz, Sivriburun karagöz, Minakop, Antenli mercan, Mandagöz mercan, Litrini mercan, Trança ve Mersin balıkları için 5 gr büyüklüğe ulaştıktan sonra başlar. Bunların dışındaki türlerde, teminatın başlama evresi, Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Teminat; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen kapasite ile sınırlıdır.

A.3. Teminat Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki haller, sigorta teminatının dışındadır:

a) Sigortanın başlangıcından önce mevcut olan hastalıklar,

b) Poliçe başlangıç tarihinden itibaren, 14 günlük bekleme süresi içinde, ortaya çıkan (paraziter, bakteriyel, mikrobiyel, viral ve mantari) hastalıklar,

c) Stokların, yumurta ve larva dönemi ile yavruların tesise geldikten sonraki ilk 5 günlük dönemi,

ç) Hatalı ve yetersiz besleme,

d) Tesiste bulunan yem stoklarının, gerektiği gibi muhafaza edilmemesinden ileri gelen zehirlenmeler,

e) Sigorta ettiren/sigortalının veya yetiştiricilik tesisinde görevli kişilerin, kasıtlı hareketleri ve kusurları,

f) Teminat kapsamındaki riskin, gerçekleşmesinden sonra meydana gelen, dolaylı hasarlar,

g) Kullanım izni olan ilaç ve kimyasal maddelerin, kullanım kılavuzuna aykırı olarak kullanılması,

ğ) Kullanım izni olmayan ilaç ve kimyasal maddelerin kullanılması,

h) Uzmanlar tarafından tavsiye edilen tedavi programına, sigortalı tarafından uyulmaması,

ı) Denizdeki kafeslerde, yanlış ağ kullanımı veya balıkların sınıflandırılmasının (boylama) doğru yapılmaması nedeniyle, meydana gelecek yara ve sıyrıklar,

i) Yetiştiriciden kaynaklanan nedenlerle, karadaki havuzlarda, suyun debisinin, sigortalının beyan ettiği miktarın altına düşmesi,

j) Mekanik veya elektrikli ekipman, teçhizat veya tesisatın; zamanla aşınma, yıpranma veya işlevini görememesi (bu tesisat veya teçhizat sigortalı olsun, olmasın),

k) Hangi nedenle olursa olsun, nakliye sırasında meydana gelen hasarlar,

l) İşletme yönetiminin, mekanik veya elektrikli ekipman, teçhizat veya tesisatını, gerektiği gibi bakıma tabi tutmaması veya ağır kusuru (bu tesisat veya teçhizat sigortalı olsun, olmasın),

m) İşletme yönetimi kaynaklı, su sıcaklığında veya tuzluluğunda meydana gelebilecek ani değişimler,

n) Beyan edilen stoklama yoğunluğu üzerinde, stoklama yapılması,

o) Kanibalizm,

ö) Hırsızlık,

p) Kafes ve ağlarda kusurlu işçilik, malzeme ile eksik malzeme ve işçilik kullanımı nedeniyle, ürün varlığındaki eksilmeler,

r) Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda, sigortalı su ürünleri ve ekipman üzerinde yapılacak tasarruflar nedeniyle, meydana gelen ölümler, itlaflar,

s) Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin, sebep olduğu tüm ölüm ve itlaflar,

ş) Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle, oluşacak zararlar dâhil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, kamu otoritesi tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen ölüm ve itlaflar,

t) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, savaş ilan edilmiş olsun olmasın çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle, meydana gelen ölümler,

u) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan, radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının, ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar).

ü) 12 yaşından büyük kafes ağları.

A.4. Sigorta Priminin Hesabı

Depo/geçici-prim; yetiştirme planında beyan edilen, aylık ortalama stok değer ile prim fiyatının çarpılmasıyla hesaplanır. Poliçe bitiminde; yetiştirme süresi boyunca, gerçekleşmiş olan aylık ortalama stok değerleri esas alınarak, yapılan prim hesabına göre, gerekli prim ayarlaması yapılır. Depo ve kesin primin belirlenmesinde ve ödenmesinde, ekli Tarife ve Talimatlar esas alınır.

Nihai prim tutarı; gerçekleşen, aylık ürün stoku listeleri üzerinden, hesaplanacak, ortalama sigorta bedeline, sigorta prim fiyatının uygulanması ile bulunur. Tarım Sigortaları Havuzu veya sigorta ettiren/sigortalı, teminat sonunda hesaplanacak kesin prim ile peşinen tahsil olunan depo prim, arasındaki farkı, iadeye hak kazanır.

Yürürlükte bulunan bir sigorta sözleşmesi için, aylık ürün stok listeleri gönderilmemişse; sigortacı, prim hesabını, yetiştirme planında beyan edilen, en yüksek sigorta bedeli üzerinden yapar.

A.5. Muafiyet ve Müşterek Sigorta

Meydana gelen zararın, sigorta bedelinin belli bir oranına veya miktarına tekabül eden kısmının, tazmin edilmemesi kararlaştırılabilir.

Birinci fıkrada belirtilen muafiyetin yanı sıra, sigorta ettirenin, belirli bir müşterek sigorta oranıyla, hasara iştirak etmesi kararlaştırılabilir.

Belirlenen muafiyet ve müşterek sigorta oranı, Tarife ve Talimatlar ile poliçenin ön yüzünde belirtilir.

A.6. Sigorta Başvurusunun Kabulü

Sigorta ettirenin/sigortalının başvurusu; sigorta ettiren/sigortalı tarafından, doldurulan ön bilgi formu, Su Ürünleri Kayıt Sistemi kayıtları ile teyit edilerek, yapılacak risk inceleme sonucuna göre, kabul edilir ve poliçe düzenlenir.

Risk incelemesi sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen riskler, sigorta edilmez.

Sigorta ettiren/sigortalı beyanı ile kayıt sistemi bilgilerinin farklı olması durumunda, poliçe, kayıt sistemi bilgilerinin güncellenmesi halinde, tanzim edilebilir.

A.6.1. Su Ürünleri Yetiştiricilik Planı

Sigorta ettiren/sigortalı, başvuru sırasında, Su Ürünleri Yetiştiricilik Planını (EK: 1) sigortacıya sunar

A.6.2. Hijyen ve Bakım

Sigortalanacak su ürünleri, sigorta süresinin başlangıcında yararlanmamış, fiziki bakımdan kusursuz ve sağlıklı olmalıdır. Sigortalının, su ürünleri yetiştiriciliğinde, her zaman gereken ihtimamı göstermesi esastır.

A.6.3. Su Ürünleri Tesisinin Uygunluğu

Ürünlerin sigortalanabilmesi için; su ürünleri tesisindeki havuz, tank veya kafeslerin, projeye uygun olarak yapılmış veya monte edilmiş ve uygunluğunun, yetkililer tarafından onaylanmış ve belgelenmiş olması gerekir

Su ürünleri yetiştiriciliğinde aşağıdaki hususların sağlanması zorunludur.

a) Tesiste yetiştirilen türler için olması gereken, su kalite ölçülerine uyulması,

b) Akarsu ve pompalarla, su sağlanan tesislerde, her an çalışabilir durumda yedek pompa ve yedek jeneratörün bulundurulması,

c) Akarsularla su sağlanan su ürünleri tesislerinde, suya karışan kaba malzemeleri uzaklaştırmak için süzgeç vb. araçların kullanılması ve bunların, günde en az bir kez temizlenmesi,

ç) Akarsulardan beslenen tesislerde, tahliye kanalının inşa edilmiş olması,

d) Deniz trafiği için, uyarı ışıklarının ve fosforlu şamandıraların bulunması,

e) Predatörlere karşı gerekli önlemlerin alınması, kafes bağlantılarının, imalatçı firmanın tavsiyelerine göre olması,

f) Toprak Havuzlarda;

 • * Oksijen miktarının en az 6 – 8 mg/lt olması,
 • *  Havuzlarda, 24 saat içindeki su değişim yüzdesinin, en az % 50 olması,
 • * Havuz kenarlarının yan duvarlarının, en fazla % 45 eğimli olması,
 • * Havuzların, taban suyundan beslenmemesi,
 • * Taban drenaj borularının, yeterli uzunlukta olması (havuzların uzunluğuna göre 3 – 6 metre),
 • * Yeterli büyüklükte ve genişlikte, kanalların açılmış olması,
 • * Taban drenaj borularının seviyesi ile tahliye kanallarının su seviyesinin aynı olmaması,
 • * Havuz tahliye borusunun, DSĠ vs. tahliye kanalından yüksekte olması,
 • * Kış aylarında yağan yağmurlardan dolayı, deşarj kanallarındaki suyun, havuzlara girmemesi,
 • * Oksijen düşmelerine karşı balıkların büyüklüğüne göre, havuz içinde yeterli miktarda havalandırıcı bulunmalı,
 • * Havuz tabanında ve yan kenarlarında oluşan yosunlar için gece oksijen düşmesine karş önlem alınması,
 • * Havuza giren su miktarının azalmasına karşı, yedek sondaj kuyusu pompasının bulundurulması,
 • * Levreklere, Vibrogen – 2 aşılamasının yapılması,
 • * Alg patlamasına karşı, suyun rengi ve oksijen değerlerinin yeterli sıklıkta takip edilmesi,
 • * Elektrik kesilmesine karşı, jeneratör bulundurulması, otomatik olarak devreye girmesi.
 • * Elektrik kesintisine karşı, uyarıcı alarm ve zil düzeneği bulundurulması.


A.7. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta; aksi kararlaştırılmadıkça, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, poliçenin düzenlendiği saatte başlar ve aynı saatte sona erer.

A.8. Aşkın Sigorta

Sigorta bedeli, sigortalanan menfaatin değerini aşarsa, sigortanın, bu değeri aşan kısmı geçersizdir. Sigorta süresi içinde, durumdan haberdar olan Tarım Sigortaları Havuzu, bu durumu sigortalıya ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin, bu aşkın bedele ait olan kısmını, indirir ve fazlasını sigortalıya iade eder.

A.9. Eksik Sigorta

Poliçede belirtilen sigorta bedeli, sigorta edilen menfaatin, hasara uğradığı andaki değerinden düşük olduğu takdirde; Tarım Sigortaları Havuzu, aksine bir sözleşme bulunmadıkça, sigorta bedelinin, sigorta değerine olan oranı neden ibaret ise, zararın o kadarından sorumludur.

B. HASAR ve TAZMİNAT

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalının/Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren, en geç 24 saat içinde, Tarım Sigortaları Havuzu merkez adresine, sigorta şirketine, acentesine, ya da poliçede bildirilen adreslere;

a) Adı, soyadı ve adresini,

b) T.C. Kimlik veya sigorta poliçe numarasını,

c) Rizikonun gerçekleştiği gün ve saatini,

ç) Hasar nedenini,

d) Zarar gören su ürünlerine ilişkin bilgileri,

e) Rizikonun gerçekleştiği yerin açık adresini,

belirtmek suretiyle, hasar ihbarında bulunmak zorundadır.

Sigorta ettiren/sigortalı, Tarım Sigortaları Havuzunun isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini, ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla, delilleri saptamaya yararlı bilgi ve belgeleri ve ölmüş balıklardan alınacak numuneyi, buz kabında saklamak suretiyle; gecikmeksizin, Tarım Sigortaları Havuzuna veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperine vermek yükümlülüğündedir.

Hasar incelemesi, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından görevlendirilecek Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından yapılır.

Tarım Sigortaları Havuzu, hasar ihbarlarının yapılacağı yeri sigortalıya bildirmek kaydıyla değiştirebilir.

Yangın hasarlarında tazminat ödemesinin yapılabilmesi için sigortalı, savcılık sonuç kararını temin edip, Tarım Sigortaları Havuzuna vermekle yükümlüdür.

B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

Sigorta ettiren/sigortalı, bu sigortayla, teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde, zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri, zaman geçirmeksizin almakla yükümlüdür.

Bu çerçevede, sigorta ettiren/sigortalı;

a) Sigortalı su ürünlerinin hastalanması veya kazaya uğraması halinde, su ürünleri konusunda uzman bir veteriner hekim, ziraat ve su ürünleri mühendisi marifetiyle, gerekli tedbirleri almak,

b) Tazminat yükümlülüğü ve miktarının saptanması için, Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları

Havuzu eksperinin, sigortalanmış su ürünleri ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde, yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek,

c) Tarım Sigortaları Havuzunun isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini, ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla, delilleri saptamaya yararlı bilgi ve belgeleri, gecikmeksizin, Tarım Sigortaları Havuzuna veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperine vermek, yükümlülüğündedir.

Sigorta ettiren/sigortalı, bulaşıcı bir hastalık baş gösterdiğinde;

a) Hasta ve sağlam su ürünlerini ayırmak,

b) Hastalığı, Tarım Sigortaları Havuzuna ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmek,

c) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince, ilgililer tarafından öngörülen tedbirleri almak,

ç) Sigortalı su ürünlerine gereken bakım, beslenme ve koruma şartlarını sağlamak,

d) Tarım Sigortaları Havuzunun yaptıracağı kontroller sonucunda, önereceği tedbirleri almak ile yükümlüdür.

B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Tarım Sigortaları Havuzunun ve Sigortacının Hakları

Tarım Sigortaları Havuzu, görevlendireceği elemanlar veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri aracılığıyla, sigorta edilen su ürünlerinin sağlık durumunu, niteliklerini, bakım ve beslenme koşullarını kontrol ettirme yetkisine sahiptir.

Ayrıca;

a) Havuz, kafes ve tankların bakımsızlığı,

b) Tesiste yetiştirilen türler için, olması gereken, su kalite kriterlerine uyulmaması,

c) Hijyen ve bio-güvenlik tedbirlerinin alınmaması,

ç) Bakım ve beslenme yetersizliği,

d) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince, ilgililer tarafından öngörülen tedbirlerin alınmaması gibi

Sigorta ettirenin/sigortalının kusurları tespit edildiği takdirde, Tarım Sigortaları Havuzu, tespit tarihinden itibaren, 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir.

B.4. Hasarın Tespiti

Sigorta edilmiş su ürünlerinde meydana gelen hasarın nedeni, niteliği ve miktarı, Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerinin belirlemelerine göre, taraflar arasında, mutabık kalınmak suretiyle, tespit edilir.

B.5. Tazminat Hesabı

Tazminat hesabında, aşkın sigorta ve eksik sigorta uygulamaları saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı olan birim fiyatlar esas alınır. Poliçe muafiyetli ise, muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmez.

Tazminat hesabında hasar miktarının poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısmı esas alınır.

Hasar tarihindeki sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra kalan zarar miktarı üzerinden müşterek sigorta tutarı düşülerek tazminat tutarı hesaplanır. Varsa Tarife ve Talimatlarda belirtilen durumlarda sovtaj bedeli tazminat tutarından indirilir.

Ödenecek tazminat tutarı, Tarım Sigortaları Havuzu eksperi raporunda belirtilen veya rapor içeriğine atfen varsa belirlenen kusur oranı düşüldükten sonra ödenir.

Tazminatın hesabı; muafiyet, varsa müşterek sigorta ve sovtaj tutarları dikkate alınarak Tarife ve Talimatlarda belirtildiği şekilde yapılır.

B.6. Tazminatın Ödenmesi

Hasar dosyası tamamlanarak, kesinleşmiş olan tazminat miktarı, en geç 30 gün içerisinde sigortalıya ödenir.

Tazminat ödeme tarihinde, muaccel hale gelen ve sigorta ettiren/sigortalıya ait tüm poliçelere ilişkin, ödenmemiş prim borçları, ilgili sigorta şirketinin beyanı doğrultusunda, tazminattan mahsup edilebilir.

Tazminat ödemeleri, banka kanalı ile sigorta ettiren/sigortalı adına yapılır. Ödenen tazminat miktarının, sigortalı tarafından, bankacılık işlemlerinin gerektirdiği sürede alınmaması nedeniyle, Tarım Sigortaları Havuzu hesabına dönmesi halinde, gecikme ileri sürülerek, faiz veya munzam zarar talebinde bulunulamaz.

Yanlış veya eksik bilgilendirme sonucunda, sigorta ettirenin uğrayacağı zararlar, sigorta şirketi ve tüm satış kanalları tarafından tazmin edilir.

B.7. Tazminat Miktarının Eksilmesi veya Tazminat Hakkının Düşmesi

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta ettiren/sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu, zarar miktarında bir artış olursa, bu suretle, artan kısım, ödenecek tazminattan indirilir.

Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını kasten artırıcı eylemlerde bulunursa, sözleşmeden doğan hakları düşer.

Aylık ürün stok listeleri, Ek 2’de belirtilen şekilde ve poliçede yazılı tarihlerde gönderilmediği takdirde, Tarım Sigortaları Havuzu, poliçeyi iptal etme veya hasar durumunda, tazminatı ödememe hakkını saklı tutar.

B.8. Hasar ve Tazminatın Sonuçları

Tarım Sigortaları Havuzu; yaptığı tazminat ödemesi tutarınca, hukuken sigortalı yerine geçer ve sigortalının zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı ortaya çıkan yasal hakları, tazmin ettiği bedel nispetinde, Tarım Sigortaları Havuzuna intikal eder. Sigorta ettiren/sigortalı, poliçeden doğan tazminat ödemesi yapıldıktan sonra dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.

Sigorta teminatı, teminat altına alınan rizikonun gerçekleşmesi ile sona erer.

C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Tarım Sigortaları Havuzunun Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

Bu genel şartlar çerçevesinde akdedilen sigorta sözleşmesi, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından yetkili kılınan, sigorta şirketi aracılığıyla yapılır.

Sigorta ettiren/sigortalının, prim yükümlülüğünün tamamının veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, peşinatın, sözleşme yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun sorumluluğu başlamaz ve bu husus, poliçenin ön yüzüne yazılır.

Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde, genel hükümler uygulanır.

C.2. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

Tarım Sigortaları Havuzu; bu sigortayı, sigorta ettirenin/sigortalının ön bilgi formunda ve eklerinde yazılı beyanı ile sigortalının, Su Ürünleri Kayıt Sistemi bilgilerine dayanarak yapar.

Tarım Sigortaları Havuzu, gerekli gördüğü her durumda, risk analizi yaparak, poliçe tanzim edilmiş olsa bile prim fiyatında artırım yapabilir.

Sigorta ettirenin/sigortalının beyanının, gerçeğe aykırı veya eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmenin yapılmamasını veya daha ağır Şartlarla yapılmasını gerektirecek durumlarda; Tarım Sigortaları Havuzu, durumu öğrendiği tarihten itibaren, 15 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak, aynı süre içinde prim farkını talep edebilir.

Tarım Sigortaları Havuzu, gerekli gördüğü her durumda, tanzim edilmiş poliçede, kayıtlı su ürünlerini ve sözleşmenin kurulmasında, tadilinde veya feshinde önemli olabilecek, diğer hususları kontrol edebilir.

Sigorta ettirenin, 10 gün içinde talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur.

Caymanın veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi (fiili olarak rizikosu sona eren teminatlara ait olan hariç), kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

Sigorta ettirenin/sigortalının, kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu ve bunun rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarına etkisi olduğu anlaşılırsa; Tarım Sigortaları Havuzu, riziko gerçekleşmiş olsa bile, tazminat ödemeksizin, sözleşmeyi feshedebilir.

Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin/sigortalının ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal, tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kusuru kasıt derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, sigortacının, tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; bağlantı yoksa sigortacı, ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak, sigorta tazminatını veya bedelini öder.

Süresinde kullanılmayan, cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

C.3. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sigorta Süresi içinde ihbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra, poliçe üzerinde veya Su Ürünleri Kayıt Sistemi kayıtlarında yer alan bilgilerde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta ettiren/sigortalı, derhal ve makul nedenlerin varlığı halinde, en geç 10 gün içinde, durumu Tarım Sigortaları Havuzuna bildirmekle yükümlüdür.

Değişiklik; Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır Şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise;

a) Tarım Sigortaları Havuzu, Değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, 1 ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkını talep etmek suretiyle, sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.

b) Sigorta ettirenin/sigortalının, 10 gün içinde, talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme, başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur.

Feshin, hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

Süresinde kullanılmayan, fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerden ise; Tarım Sigortaları Havuzu, bu Değişikliğin yapıldığı tarihten, sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını, sigorta ettirene/sigortalıya iade eder.

Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır Şartlarla yapmasını gerektiren Değişiklik hallerinde:

a) Tarım Sigortaları Havuzu durumu öğrenmeden önce,

b) Tarım Sigortaları Havuzu’nun fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,

c) Fesih ihbarının, hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde,

riziko gerçekleşirse, değişikliğin bildirilmesinde, sigorta ettirenin ihmalinin bulunduğu veya kastı bulunması halinde dahi, rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarıyla beyan edilmesi gereken değişiklik arasında bağlantı bulunmadığı hallerde tazminat, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir. Sigorta ettirenin/sigortalının, Değişikliği kasten bildirmediği durumlarda, beyan eksikliği ile rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarı arasında bağlantı olması halinde, Tarım Sigortaları Havuzu, tazminat ödenmeksizin sözleşmeden cayabilir. Değişikliğin kasten bildirilmediği hallerde, bu değişiklik ile riziko arasında bağlantı olması halinde, sigortacı, ödeme yapmaksızın cayma hakkını kullanabilir. Kasıt olmadığı hallerde ise, sigorta ettirenin ihmal derecesine göre, belirlenecek bir oranda tazminattan indirim yapılabilir.

Yapılan risk inceleme sonuçları, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından onaylandıktan sonra, sigorta Şirketi tarafından poliçeleştirilmemesi halinde, yapılan risk inceleme masrafları sigorta Şirketinden tahsil edilir.

Sigorta ettirenin hiçbir neden yokken sözleşmeden cayma süresi, poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gündür. Varsa, risk inceleme ve hasar tespit masrafı cayma hakkını kullanan sigortalıdan tahsil edilir.

Sigorta ettiren/sigortalı, sigorta süresi içerisinde,

a) Bir sonraki ayın 7’nci günü sonuna kadar, her bir yetiştirme ünitesi için, her ay sonları itibariyle, gerçekleşmiş olan aylık stok bilgilerini (EK: 2),

b) Poliçe başlangıcından sonra, her bir yetiştirme ünitesi için, girişi takiben, 24 saat içerisinde, tesise yapılacak su ürünleri stok girişlerini,

c) Kafes ağları için her on beş günde bir, kafes bağlantıları için her ay, dalgıç kontrol raporunu, aksatmadan, Tarım Sigortaları Havuzunun merkez adresine faks ve sonrasında, posta ile göndermekle yükümlüdür.

C.3.1. Değişiklik Onayı

Sigorta ettiren/sigortalı, kendi iradesi dışında, harici bir sebepten ileri gelecek herhangi bir zarar olmadıkça, yetiştiricilik tesisini düzenli olarak çalıştıracak, kendi kontrolü altında bulunan ve işletmede mevcut koruyucu sistem ve uyarı donanımlarında ve adresinde, sigortacının yazılı onayı olmadıkça, hiçbir değişiklik yapmayacaktır. İşletmedeki koruyucu sistem ve uyarı donanımları, her hafta düzenli bir şekilde kontrol edilecek ve durum kayda geçirilecektir.

Sigorta ettiren/sigortalı, tesiste görevli teknik sorumlu müdür ile teknik personel Değişikliklerini, gecikmeksizin, Tarım Sigortaları Havuzunun Merkez adresine bildirir.

C.3.2. Yemleme Kayıtları

Sigorta ettiren/sigortalı, her bir yetiştirme ünitesi için günlük yemleme kayıtlarını tutar ve bu kayıtlarda, verilen yem cinsi ve miktarlarını ayrı ayrı gösterir.

C.4. Birden Çok Sigorta

Sigortalanmış su ürünleri üzerine, sigorta ettiren/sigortalı, başka sigortacılar ile aynı rizikolara karşı, sigorta sözleşmesi yapamaz.

C.5. Menfaat Sahibinin Değişmesi

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin, herhangi bir suretle Değişmesi ve bu Değişikliğin, Su Ürünleri Kayıt Sistemi kayıtlarında yer alan kayıtları ile belgelenmesi halinde, sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin/sigortalının sözleşmeden, doğan hak ve yükümlülükleri, Değişiklik tarihinden itibaren, yeni sahibine geçer.

Söz konusu değişikliğin, Tarım Sigortaları Havuzuna, hasar tarihinden önce bildirilmemesi ve zeyilname ile değişikliğin, poliçe üzerinde düzenlenmemesi halinde, meydana gelen hasarlarda, Tarım Sigortaları Havuzu, hasara ilişkin tazminatı ödememe veya eksik ödeme hakkını saklı tutar.

C.6. Tebligatlar

Bu genel Şartlar çerçevesinde taraflar arasında yapılacak tüm tebligatlarda, Tebligat Kanunu hükümleri

uygulanır.

C.7. Sırların Saklı Tutulması

Bu sözleşmenin uygulanmasında, ilgili tarafların, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun “Sır Saklama Yükümlülüğü” başlıklı, 31/A maddesi kapsamındaki sorumlulukları saklıdır.

C.8. Yetkili Mahkeme

Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak, uyuşmazlık konusu olayın üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması halinde, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30 uncu maddesinin on ikinci fıkrasında belirtilen tutara kadar olan kararlar her iki taraf için de kesindir. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi www.sigortatahkim.org adresinden edinilebilir.

Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle, ilgili taraflar aleyhine açılacak davalarda, yetkili mahkeme; Tarım Sigortaları Havuzu merkezinin veya sigorta Şirketi/acentesinin ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerin bulunduğu il merkezinde; Tarım Sigortaları Havuzu ya da sigorta Şirketi/acente tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerin il merkezindeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

Sigorta ettiren/sigortalı, B.4. maddesinde yer alan süreç tamamlanmadan, hukuki yollara başvuramaz.

C.9. Zamanaşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, iki yılda zaman aşımına uğrar.

C.10. Yapılacak Değişiklikler

Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlarda yapılacak prim artışı gerektirmeyen Değişiklikler, sigortalı lehine olması durumunda sigortacılık ilkeleri dahilinde zeyil işlemine gerek olmadan poliçeye dâhil edilir.

C.11. Yürürlük

Bu genel Şartlar 01/01/2016 tarihinde yürürlüğe girer