Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları

A.1. Sigortanın Konusu

Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Örtü Altı Kayıt Sistemine uygun olarak, kayıt altına alınan ve risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabulü uygun görülen seralara ve içindeki ürünlere; poliçede belirtilen risklerin, doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar, teminat altına alınmıştır.

Bu genel şartların uygulanmasında, Devlet Destekli Sera Sigortası Tarife ve Talimatları dikkate alınır.

Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir.

A.2. Teminatın Kapsamındaki Haller ve Teminatların Tanımı

A.2.1. Teminat Kapsamında Olan Haller

Bu sigorta ile risk inceleme-değerlendirme sonucuna göre dolu, deprem, taşıt çarpması ile fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, kar ve dolu ağırlığı riskleri, teminat kapsamına alınabilmektedir.

Yüksek tüneller için sadece içindeki ürünün ve plastik örtüsünün “dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem ile sel ve su baskını” risklerine karşı sigortası yapılır.

A.2.2. Teminatların Tanımı

Dolu Teminatı; dolu tanelerinin, doğrudan çarpma etkisiyle,

Fırtına Teminatı; yağmur, kar, dolu ile beraber olsun veya olmasın; münhasıran, fırtına (10 metre yükseklikte hızı 62 km/saatten fazla esen rüzgârlar) veya fırtına sırasında, rüzgârın sürüklediği veya attığı şeylerin, çarpma etkisiyle,

Hortum Teminatı; dar bir alanda ani basınç değişikliği ile girdap şeklindeki çok şiddetli rüzgârın etkisiyle,

Yangın Teminatı; yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin etkisiyle,

Heyelan Teminatı; zemini kayalardan, yapay dolgu malzemesinden, döküntü örtüsünden veya topraktan oluşmuş kütlelerin yerçekimi, eğim aşırı yağış, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisi altında, yerlerinden koparak aşağı ve dışa doğru hareketinin etkisiyle,

Deprem Teminatı; deprem ve yanardağ püskürmesinin, doğrudan neden olacağı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi etkisiyle,

Kar ve Dolu Ağırlığı Teminatı; yoğun kar yağışından sonra, çatı üzerinde biriken karın veya dolunun, gerek ağırlığı gerekse kayması ve/veya düşmesi nedeniyle,

Taşıt Çarpması Teminatı; kara, hava ve deniz taşıtlarının çarpma etkisiyle,

Sel ve Su Baskını Teminatı; çok yoğun yağış veya kar erimesi sonucunda vadi, göl, nehir, çay, dere yatakları ve kanalların, büyük su kütlesi ile yüklenerek taşması ve aşırı yağışlar nedeniyle eğimli arazilerde şiddetli yüzey akışları sonucunda sigortalı unsurlarda, doğrudan meydana gelecek zararları ifade eder.

Bu tanımlar, teminatların genel açıklaması olup, gerçekleşen riskin, sigortalı unsurlar üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, Tarım Sigortaları Havuzu eksperi raporları esas alınır.

Teminat kapsamındaki riskler nedeniyle, meydana gelen kayıplar, poliçede belirtilmiş olan sigorta dönemi ile sınırlıdır. Takip eden yıllardaki zarar etkisi, teminat kapsamı dışındadır.

A.3. Sigorta Bedeli

Sigorta bedeli, aşağıdaki unsurlardan oluşur:

a) Sera içindeki ürünün, üretim devresi sonunda, ulaşması beklenen değeri veya sigorta süresi içinde, birden fazla devrede ürün alınıyorsa, bu ürünlere ait üretim planına göre söz konusu ürünlerin, üretim sonlarında ulaşması beklenen değerlerinin toplamı.

b) Seranın örtü malzemesi ve işçilik ücretleri de dâhil, eskime payı düşülerek bulunacak yeniden yapım bedeli.

c) Seranın iskelet ve diğer yapı malzemesiyle, işçilik ücretleri de dâhil, eskime payı düşülerek, bulunacak yeniden yapım bedeli.

ç) Isıtma, havalandırma, gübreleme, ilaçlama ve sulama tesisatı gibi seranın esaslı unsuru sayılabilecek cihaz ve tesisatın dâhil, eskime payı düşülerek, bulunacak yeniden yapım bedeli.

A.4. Teminat Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki haller nedeni ile meydana gelen zararlar, sigortanın kapsamı dışındadır:

a) Seranın kusurlu planlanmasından veya plan ve projenin kusurlu uygulanmasından meydana gelen zararlar,

b) Sera yapımında kusurlu malzeme kullanılması ve kusurlu işçilik nedeniyle meydana gelen zararlar,

c) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çatışma (savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar,

ç) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu zararlar, (Bu bentte geçen yanma deyimi, kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır),

d) Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle, oluşacak zararlar dâhil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

e) Kamu otoritesi tarafından, sera ve ürün üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle, meydana gelen bütün zararlar,

f) Sigortalı veya fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kastından veya ağır kusurundan kaynaklanan zararlar,

g) İskelet malzemesi ahşap olan seralarda, meydana gelen zararlar,

ğ) Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak, ortaya çıkan dolaylı zararlar,

h) Don ve soğuk hava nedeniyle, sigortalı unsurlarda meydana gelen hasarlar ile ürün veriminde ve kalitesinde meydana gelen eksilmeler,

ı) Bir hasardan sonra, ürünlerin dış hava şartlarından korunacak şekilde, gerekli önlemlerin sigorta ettiren/sigortalı tarafından 24 saat içinde alınmaması sonucunda, üründe meydana gelen hasarlar ile ürün veriminde ve kalitesinde meydana gelen eksilmeler,

i) Dâhili su basması sonucu oluşan hasarlar,

j) Hastalık ve zararlılar nedeniyle, meydana gelen hasarlar ile ürün veriminde ve kalitesinde meydana gelen eksilmeler,

k) Sigorta başlangıcından önce mevcut olan, çatlak ve yamalı camlar,

l) Seranın dışında bulunan her türlü teknik donanım,

m) Ürünlerde meydana gelen kalite kaybı,

n) Fırtına ve deprem nedeniyle, denizin kabarması sonucu meydana gelen zararlar,

o) Teminat kapsamına giren hallerden kaynaklanmayan; su deposu, gölet ve baraj kapaklarının açılması veya patlaması/patlatılması sonucunda, ürünlerde meydana gelen zararlar,

ö) Yağışların etkisiyle sel ve su baskınına yol açabilecek göl, nehir, çay, dere ve kanallar taşmadığı halde arazide meydana gelen su birikmelerinden kaynaklanan sigortalı parseldeki ürünlerde meydana gelen zararlar,

p) Yağışların etkisiyle (sel ve su baskınına yol açabilecek göl, nehir, çay, dere ve kanallar taşmadığı halde) arazide meydana gelen su birikmeleri ile arazinin eğiminden kaynaklanan, sigortalı parseldeki, üründe meydana gelen zararlar,

r) Su baskınlarını önlemek amacıyla yapılan engeller ile göl, nehir, çay, dere ve kanallar arasında kalan arazilerdeki, ürünlerde meydana gelen zararlar,

s) Su baskınlarını önlemek amacıyla yapılan nehir yatakları, seddeler ve su kanalları gibi tahrip olmuş olan alt yapı tesislerinin ıslah edilmemesi nedeniyle, sel ve su baskının ürünlerde neden olduğu zararlar,

ş) Sera içindeki ve dışındaki sulama, ısıtma, havalandırma ve güç kaynağında meydana gelecek arızalar sonucu meydana gelen zararlar,

t) İş durması nedeniyle meydana gelen dolaylı kayıplar.

A.5. Muafiyet ve Müşterek Sigorta

Meydana gelen zararın, sigorta bedelinin belli bir oranına veya miktarına tekabül eden kısmının, tazmin edilmemesi kararlaştırılabilir.

Birinci fıkrada belirtilen muafiyetin yanı sıra, sigorta ettirenin/sigortalının, belirli bir müşterek sigorta oranıyla, hasara iştirak etmesi kararlaştırılabilir.

Belirlenen muafiyet ve müşterek sigorta oranı, tarife ve talimatlar ile poliçenin ön yüzünde belirtilir.

A.6. Sigorta Başvurusunun Kabulü

Tarım Sigortaları Havuzu, sigorta ettiren/sigortalı tarafından verilen bilgiler ışığında düzenlenen ön bilgi formunu, kendisine ulaşması ile Örtü Altı Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler ile teyit ederek kabul eder ve poliçeyi düzenler.

Başvuru sonrası yapılacak risk inceleme sonucunda, tespit edilen bilgiler ile Örtü Altı Kayıt Sisteminde yer alan bilgiler arasında bir uyumsuzluk var ise, kayıtlar güncellendikten sonra poliçe düzenlenebilir.

Risk incelemesi gerektiren ve bu inceleme sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen risklere teminat verilmez.

A.6.1. Sera Sigortasında Risk İnceleme-Değerlendirme Esasları ve Risk Kategorileri

Sera sigortalarında, risk kategorileri belirlenirken, aşağıdaki faktörler dikkate alınır:

Fırtına – Hortum Teminatı:

a) Seranın yaşı,

b) Serada, çatlak ve yamalı cam panellerin sayısı,

c) Plastik örtü malzemesinde yırtık ve delikler,

ç) Plastik örtü malzemesinin garanti süresini aşma durumu,

d) Cam ve plastik örtü malzemesinin, iskeletle olan bağlantılarında kullanılan tutturucu elemanların, görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirecek tipte ve durumda olması,

e) Cam örtünün kalınlığı,

f) Konstrüksiyon malzemesi,

g) Serada rüzgârlığın bulunması,

ğ) Rüzgâr kıranın varlığı,

h) Serada çevre betonunun (temel duvarının) varlığı.

Sel ve Su Baskını Teminatı:

a) Çevre duvarının, dış toprak seviyesinden yüksekliği,

b) Dış drenaj durumu,

c) İç drenaj durumu,

ç) Yüzey sularının uzaklaşması için sera tabanının eğimi,

d) Yetiştirilen ürünlerin kök bölgesinin, sera tabanından yüksekliği,

e) Sera zemininin, en yakın akarsu ve deniz seviyesinden yükseklik farkı,

f) Seranın, akarsu veya denize yakınlığı.

Heyelan ile Kar ve Dolu Ağırlığı Teminatı:

a) Arazinin konumu,

b) Sera projesi,

c) Çevre (temel) betonu,

ç) Temel yapısının durumu,

d) Meyilli arazideki seralarda, ihata duvarı,

e) Örtü malzemesi bağlantı durumu (klips, macun vb.).

A.7. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta, aksi kararlaştırılmadıkça, örtü, iskelet ve teknik donanım için poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, poliçenin düzenlendiği saatte başlar ve aynı saatte sona erer.

Serada yetiştirilen ürünler için sigorta teminatı, her ürün dönemine ait fidelerin ve/veya fidanların seralara dikimi ile başlar ve hasadın bitmesiyle son bulur. Bununla beraber; sigorta teminatı, poliçe bitiş tarihinden önce teminat altına alınmış ilgili unsur açısından;

a) Ürünün, tam hasara uğraması veya tamamen hasat edilmesi,

b) İskelet, örtü ve teknik donanımın tam hasara uğraması,

c) Sözleşmenin feshedilmesi,

hallerinde sona erer.

B. HASAR ve TAZMİNAT

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin/Sigortalının ve Acentenin Yükümlülükleri

Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren, en geç 24 saat içinde sigortacıya, acentesine, Tarım Sigortaları Havuzu merkez adresine ya da poliçede bildirilen adreslere;

a) Adı, soyadı ve adresini,

b) T.C. Kimlik veya sigorta poliçe numarasını,

c) Rizikonun gerçekleştiği gün ve saati,

ç) Hasar nedenini,

d) Rizikonun gerçekleştiği seranın bulunduğu il, ilçe, köy, mahalle ve mevkilerini,

belirterek, hasar ihbarında bulunmak zorundadır.

Acente, kendisine yapılan hasar ihbarlarını, gecikmeksizin, Tarım Sigortaları Havuzu Merkezine ulaştırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde, doğabilecek maddi kayıplar, sigorta şirketi kanalıyla sorumlusuna rücu edilerek tazmin edilir.

Diğer taraftan, sigortalı;

a) Tarım Sigortaları Havuzunun isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini, ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya yararlı bilgi ve belgeleri gecikmeksizin Tarım Sigortaları Havuzuna veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerine vermekle,

b) Tazminat yükümlülüğü ve miktarının saptanması için Tarım Sigortaları Havuzunun veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerinin, sigorta konusu sera ve serada yetiştirilen ürün ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermekle,

yükümlüdür.

Yangın hasarlarında tazminat ödemesinin yapılabilmesi için sigortalı, savcılık sonuç kararını temin edip, Tarım Sigortaları Havuzuna vermekle yükümlüdür.

B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

Sigorta ettiren/sigortalı;

a) Bu sigortayla teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde, zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla,

b) Rizikonun gerçekleşmesinden, zararın belirlenmesine kadar geçen zaman içinde, hasara uğrayan sera ve serada yetiştirilen ürünün gelişmesi için, sigortalı değilmişçesine gereken bakımı göstermek ve bu amaçla, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilen talimatlara uymakla,

c) Zarar, Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından belirleninceye kadar, sigorta konusu hasarlı sera ve serada yetiştirilen ürün üzerinde, hasarın saptanmasını güçleştirecek veya hasar miktarını artıracak nitelikte, herhangi bir değişiklik yapmamakla,

yükümlüdür.

B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Tarım Sigortaları Havuzunun Hakları

Riziko gerçekleştiğinde, Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri, sigorta kapsamındaki maddi değerleri koruma altına almak ve zararı azaltmak amacıyla, makul ve uygun şekillerde, hasara uğrayan yere girebilirler. Tarım Sigortaları Havuzu, bu şekilde hareket etmekle, herhangi bir tazminat sorumluluğu yüklenmiş olmaz ve sözleşme hükümlerinden doğan haklarının herhangi birinden feragat etmiş sayılmaz.

B.4. Hasarın Tespiti

Hasar tespitinin doğru, hatasız ve zamanında yapılması esastır. İlgili mevzuat gereği, hasar tespit ve incelemeleri Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından yapılır.

Sigorta edilmiş sera ve serada yetiştirilen üründe, teminat kapsamında meydana gelen zararların nedeni, niteliği ve miktarı, Tarım Sigortaları Havuzunun veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerinin belirlemelerine göre, taraflar arasında, mutabık kalınmak suretiyle tespit edilir.

Taraflar, zarar miktarında anlaşamadıkları takdirde, sigortalı ikinci bir hasar tespiti yapılması için 3 gün içinde, Tarım Sigortaları Havuzundan yazılı olarak talepte bulunur. Tarım Sigortaları Havuzu, talebin kendisine ulaştığı tarihten itibaren, 7 gün içinde, yeni bir hasar tespiti yapılması için Tarım Sigortaları Havuzu Eksperini atar.

Hasar ihbarının asılsız yapıldığının belirlenmesi halinde, asılsız ihbar durumu, görevli eksperlerce tutanak ile kayıt altına alınır. Dosya bazında hesaplanan masraf tutarları sigorta şirketlerinden tahsil edilir.Asılsız ihbar halleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sigortalının/sigorta ettirenin ya da vekil tayin ettiği kişilerin risk analizi ya da hasar tespit işleminde, sigortalanacak ya da sigortalı alanı göstermemesi,

b) Sigortalı alanda ekili/dikili ürün bulunmaması,

c) Sigortalı alandaki ürünün hasar tespitinden önce hasat edilmiş olması,

ç) Sigortalının/sigorta ettirenin risk analizi ya da hasar ihbarından bilgisi olmaması,

d) Hasar tespit işlemi sonucunun sıfır (hasarsız) çıkması.

B.5. Erken Dönemde Gerçekleşen Hasarlarda Ekim / Dikim Masrafı

Sigortalı ürünün tamamının veya bir kısmının, yeniden ekim/dikime imkân veren, erken bir gelişme devresinde hasara uğraması durumunda; Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından, yeniden ekim/dikimine karar vermesi halinde, sigortalının, hasar tarihine kadar, hasar gören ürüne yapmış olduğu tespit edilen ekim/dikim ve bakım masrafları, Tarife ve Talimatlarda belirtilen esaslara göre ödenir.

Ekim/dikim için ödenen masraf tutarı, yeniden ekim/dikimi yapılan üründe meydana gelebilecek hasar bedelinden mahsup edilir.

Aşağıda belirtilen haller, yeniden ekim/dikim kapsamı dışındadır:

a) Poliçede belirtilen miktarın üzerinde, ürün elde edileceğinin belirlenmesi.

b) Üretim yılı içinde, daha önce yeniden ekim/dikim ödemesi yapılmış olması.

c) Yeniden ekim/dikim koşullarının, elverişli olmadığının belirlenmesi.

B.6. Tazminat Hesabı

A.3. maddesi ile ilgili olarak; tazminat hesabında, sigorta ettirenin beyan ettiği ve poliçede belirtilmiş olan sigorta bedelleri esas alınır.

Serada üretimi yapılan ürün ile ilgili tazminat hesabında; poliçede belirtilen ürünün birim fiyatı ve hasar tespitinde belirlenen ürün verimi esas alınır. Ancak, ürün verimi hiçbir şekilde poliçede yazılı değerlerden yüksek olamaz. Fazla prim alınmış ise iade edilir.

Hasar oranı, her bir unsurun sigorta bedelinin bir oranı şeklinde belirlenir. Muafiyeti geçmeyen hasarlar

ödenmez.

Tazminatın hesabında her bir hasar olayında hasar miktarından poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısım esas alınır. Sözleşme süresi içinde ürünlerde kısmi hasarların oluşması durumunda, toplam tazminat tutarı üretim dönemi sonunda bir defada ödenir.

Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet tutarı indirildikten sonra kalan zarar miktarı üzerinden müşterek sigorta tutarı düşülerek tazminat tutarı hesaplanır. Varsa tarife ve talimatlarda belirtilen durumlarda sovtaj bedeli tazminat tutarından indirilir.

Kısmi hasarlara ilişkin ödemeler, hiçbir zaman tam hasar halinde ödenecek bedeli aşamaz.

Tazminatın hesabında, tarife ve talimatlarda belirtilen durumlarda sovtaj bedeli düşülür.

Tazminatın hesabı; muafiyet, varsa müşterek sigorta ve sovtaj tutarları dikkate alınarak, tarife ve talimatlarda belirtildiği şekilde yapılır.

B.7. Tazminatın Ödenmesi

Hasar dosyasının tamamlanmasından sonra, kesinleşmiş olan tazminat miktarı, en geç 30 gün içerisinde sigortalıya ödenir.

Tazminat ödeme tarihinde, muaccel hale gelen ve sigorta ettirene/sigortalıya ait tüm poliçelere ilişkin ödenmemiş prim borçları, alacaklı sigorta şirketinin beyanı doğrultusunda, tazminattan mahsup edilebilir.

Tazminat ödemeleri banka kanalı ile sigorta ettiren/sigortalı adına yapılır. Ödenen tazminat miktarının, sigortalı tarafından, bankacılık işlemlerinin gerektirdiği sürede alınmaması nedeniyle, Tarım Sigortaları Havuzu hesabına dönmesi halinde, gecikme ileri sürülerek, faiz veya munzam zarar talebinde bulunulamaz.

Yanlış veya eksik bilgilendirme sonucunda, sigorta ettirenin uğrayacağı zararlar, sigorta şirketi ve tüm satış kanalları tarafından tazmin edilir.

B.8. Tazminat Miktarının Eksilmesi veya Tazminat Hakkının Düşmesi

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının/sigorta ettirenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu, zarar miktarında bir artış olursa, bu suretle artan kısım ödenecek tazminattan indirilir.

Sigorta ettiren/sigortalı, teminat kapsamındaki bazı risklerin gerçekleşmesine kasten sebep olur veya zarar miktarını kasten artırıcı eylemlerde bulunursa, sözleşmeden doğan hakları düşer.

Sigortalı sera ve içindeki ürünün, sigorta teminat başlangıç tarihinden önce hasara uğradığı tespit edildiği takdirde, bu hasara ilişkin tazminat talebi reddedilir.

B.9. Hasar ve Tazminatın Sonuçları

Rizikonun gerçekleşmesi ile sigortalı seranın herhangi bir unsurunun bütününde, tam hasar meydana geldiği takdirde, tam hasar meydana gelen unsur için, sigorta teminatı sona erer.

Kısmi hasarlarda, sigorta teminatı, poliçede belirtilen bitiş tarihine veya yetiştirilen ürün için, bitiş tarihinden önce tamamı hasat edilene kadar, meydana gelebilecek diğer hasarlar için devam eder.

Tarım Sigortaları Havuzu, yaptığı tazminat ödemesi tutarınca, hukuken sigortalı yerine geçer ve sigorta ettirenin/sigortalının, zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı ortaya çıkan yasal hakları, tazmin ettiği bedel nispetinde, Tarım Sigortaları Havuzuna intikal eder. Sigorta ettiren/sigortalı, Tarım Sigortaları Havuzunun açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.

C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Tarım Sigortaları Havuzunun Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

Bu genel şartlar çerçevesinde akdedilen sigorta sözleşmesi, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından yetkili kılınan, sigorta şirketi aracılığıyla yapılır.

Sigorta ettirenin/sigortalının prim yükümlülüğünün tamamının veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, peşinatın, sözleşme yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun sorumluluğu başlamaz ve bu husus, poliçenin ön yüzüne yazılır.

Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde, genel hükümler uygulanır.

C.2. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

Tarım Sigortaları Havuzu; bu sigortayı, sigorta ettirenin/sigortalının ön bilgi formunda ve eklerinde yazılı beyanı ile sigorta ettirenin Örtü Altı Kayıt Sistemi bilgilerine dayanarak yapar.

Tarım Sigortaları Havuzu, gerekli gördüğü her durumda, risk analizi yaparak, poliçe tanzim edilmiş olsa bile prim fiyatında artırım yapabilir.

Sigorta ettirenin/sigortalının beyanının, gerçeğe aykırı veya eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmenin yapılmamasını veya daha ağır şartlarla yapılmasını gerektirecek durumlarda; Tarım Sigortaları Havuzu, durumu öğrendiği tarihten itibaren, 15 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak, aynı süre içinde prim farkını talep edebilir.

Sigorta ettirenin, 10 gün içinde talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur.

Caymanın veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi (fiili olarak rizikosu sona eren teminatlara ait olan hariç), kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

Sigorta ettirenin/sigortalının, kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu ve bunun rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarına etkisi olduğu anlaşılırsa; Tarım Sigortaları Havuzu, riziko gerçekleşmiş olsa bile, tazminat ödemeksizin, sözleşmeyi feshedebilir.

Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin/sigortalının ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal, tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kusuru kasıt derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, sigortacının, tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; bağlantı yoksa sigortacı, ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak, sigorta tazminatını veya bedelini öder.

Süresinde kullanılmayan, cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

C.3. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra poliçe üzerinde yer alan bilgilerde veya Örtü Altı Kayıt Sistemi bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta ettiren/sigortalı, derhal ve makul nedenlerin varlığı halinde, en geç 10 gün içinde, durumu Tarım Sigortaları Havuzuna yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

Poliçe bitiş tarihinden itibaren 15 gün geçtikten sonra, hasar ihbarı yapılamaz.

Değişiklik, Tarım Sigortaları Havuzunun sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise,

a) Tarım Sigortaları Havuzu, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, 1 ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkını talep etmek suretiyle, sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.

b) Sigorta ettirenin/sigortalının, 10 gün içinde talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

Süresinde kullanılmayan, fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerden ise; Tarım Sigortaları Havuzu, bu değişikliğin yapıldığı tarihten, sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını, sigorta ettirene/sigortalıya iade eder.

Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren değişiklik hallerinde:

a) Tarım Sigortaları Havuzu durumu öğrenmeden önce,

b) Tarım Sigortaları Havuzunun fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,

c) Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde,

riziko gerçekleşirse, değişikliğin bildirilmesinde sigortalının ihmalinin bulunduğu veya kastı bulunması halinde dahi, rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarıyla beyan edilmesi gereken değişiklik arasında bağlantı bulunmadığı hallerde; tazminat, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir. Sigortalının değişikliği kasten bildirmediği durumlarda, beyan eksikliği ile rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarı arasında bağlantı olması halinde, Tarım Sigortaları Havuzu, tazminat ödenmeksizin, sözleşmeden cayabilir. Değişikliğin kasten bildirilmediği hallerde, bu değişiklik ile riziko arasında bağlantı olması halinde, Tarım Sigortaları Havuzu ödeme yapmaksızın, cayma hakkını kullanabilir. Kasıt olmadığı hallerde ise; sigortalının/sigorta ettirenin, ihmal derecesine göre belirlenecek bir oranda, tazminattan indirim yapılabilir.

Sigorta ettirenin hiçbir neden yokken sözleşmeden cayma süresi, poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gündür. Varsa, risk inceleme ve hasar tespit masrafı cayma hakkını kullanan sigortalıdan tahsil edilir.

Ürünün türüne göre tarife ve talimatlarda belirtilen teminat başlangıcından önce, herhangi bir nedenle, sigortalı ürünün tamamen ortadan kalkması durumunda, sözleşme iptal edilerek, tahsil edilmiş prim tutarı, sigorta ettirene/sigortalıya iade edilir.

Sigortalı unsurların, teminat kapsamı dışındaki herhangi bir risk nedeniyle, tamamen ortadan kalkması durumunda sözleşme iptal edilerek, kısa dönem esasına göre hesap edilecek prim farkı, sigorta ettirene/sigortalıya iade edilir.

Yapılan risk inceleme sonuçları, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından onaylandıktan sonra, sigorta şirketi tarafından poliçeleştirilmemesi halinde, yapılan risk inceleme masrafları, sigorta şirketinden tahsil edilir.

C.4. Birden Çok Sigorta

Sigortalanmış sera üzerine, sigorta ettiren/sigortalı, başka sigortacılarla, aynı rizikolara karşı, başka sigorta sözleşmesi yapamaz.

C.5. Menfaat Sahibinin Değişmesi

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin herhangi bir suretle değişmesi ve bu değişikliğin, Örtü Altı Kayıt Sistemi uygun olarak, kayıt altına alınan kayıtlar ile belgelenmesi halinde, sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin/sigortalının, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri, değişiklik tarihinden itibaren yeni sahibine geçer.

C.6. Tebligatlar

Bu genel şartlar çerçevesinde taraflar arasında yapılacak tüm tebligatlarda, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

C.7. Sırların Saklı Tutulması

Bu sözleşmenin uygulanmasında, ilgili tarafların, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun “Sır Saklama Yükümlülüğü” başlıklı, 31/A maddesi kapsamındaki sorumlulukları saklıdır.

C.8. Yetkili Mahkeme

Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak, uyuşmazlık konusu olayın üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması halinde, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30 uncu maddesinin 12 nci fıkrasında belirtilen tutara kadar olan kararlar her iki taraf için de kesindir. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi www.sigortatahkim.org adresinden edinilebilir.

Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle, ilgili taraflar aleyhine açılacak davalarda, yetkili mahkeme; Tarım Sigortaları Havuzu merkezinin veya sigorta şirketi/acentesinin ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerin bulunduğu il merkezinde; Tarım Sigortaları Havuzu ya da sigorta şirketi/acente tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerin il merkezindeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

Sigorta ettiren/sigortalı, B.4. maddesinde yer alan süreç tamamlanmadan, hukuki yollara başvuramaz.

C.9. Zaman Aşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, iki yılda zaman aşımına uğrar.

C.10.Yapılacak Değişiklikler

Genel şartlar ile tarife ve talimatlarda yapılacak prim artışı gerektirmeyen değişiklikler, sigortalı lehine olması durumunda sigortacılık ilkeleri dahilinde zeyil işlemine gerek olmadan poliçeye dâhil edilir.

C.11. Yürürlük

Bu genel şartlar 01/01/2016 tarihinde yürürlüğe girer.