Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu

Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12‟nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan küçükbaş hayvanlarda, A.2 maddesinde belirtilen haller nedeniyle, meydana gelen zararlar, aşağıda yazılı esas ve şartlara göre karşılanır.

Bu genel şartların uygulanmasında, Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Tarife ve Talimatları dikkate alınır.

A.2. Teminat Kapsamındaki Haller ve Kayıplar

A.2.1. Geniş Kapsam

Bu sigorta, sigortalı küçükbaş hayvanlarda;

A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm,

a) Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,

b) Zehirli çayır otları ve yem„e bağlı zehirlenmeler,

c) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,

ç) Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler,

nedenleriyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı, maddi zararı temin eder.

Teminat altına alınan riskler, poliçede belirtilir.

Hastalıklardan Arilik Belgesine sahip işletmelerde isteğe bağlı olarak ek prim ile “Şap Hastalığı” teminat kapsamına alınabilir.

A.2.2. Dar Kapsam

Bu sigorta, sigortalı küçükbaş hayvanlarda;

a) Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,

b) Zehirli çayır otları ve yem‟e bağlı zehirlenmeler,

c) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,

ç) Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler,

nedeniyle sigortalının, doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

A.3. Teminat Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki haller dolayısıyla, meydana gelen zararlar, sigorta teminatının dışındadır.

a) Koyun ve keçi vebası (PPR), koyun ve keçi brucellozu, şap ve şap‟a bağlı sekonder enfeksiyonlar, mavi dil, koyun-keçi çiçeği hastalıkları ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre ihbarı mecburi, tüm bulaşıcı hastalıklar (kuduz ve anthrax hariç),

b) Hırsızlık, değiştirme halleri ve nedeni ispat edilemeyen kayıplar,

c) Sigortalının, gerekli tedbirleri almaması nedeniyle, meydana gelen vahşi hayvan saldırısı sonucundaki

hasarlar ve kayıplar,

ç) Yarış, oyun veya mukavemet denemelerinden meydana gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler,

d) A.5.1 maddesinde belirtilen, aşı programındaki aşıların yaptırılmaması, karantina tedbirlerine uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda, meydana gelebilecek hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,

e) Koyun ve keçilerde iç (endo) ve dış (ekto) parazit mücadelesinin yapılmaması halinde, bu hastalıklardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,

f) Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen; hasarlar ve kalıtsal anomalilere bağlı her türlü hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,

g) A.5.3 maddesi doğrultusunda, kimliklendirilmesi yapılmamış hayvanlar,

ğ) Sigortalı hayvanlarda, bulaşıcı hastalık çıktığı zaman, Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerince onaylanmadığı takdirde, sirayete maruz hayvanların durumu ile ilgili, hayvan sahibi tarafından alınacak kararlar sonucu meydana gelen ölümler, itlaf edilmeler veya mecburi kesimler,

h) Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm hasarlar,

ı) Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle, oluşacak zararlar dahil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen zararlar,

i) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, savaş ilan edilmiş olsun olmasın çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle, meydana gelen bütün zararlar,

j) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan, radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının, ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar),

k) Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda, sigortalı hayvan üzerinde yapılacak tasarruflardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,

l) Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak, ortaya çıkan dolaylı zararlar.

m) İnfertiliteye bağlı mecburi kesimler,

n) Herhangi bir patolojik hastalığa bağlı olmaksızın gerçekleşen, süt verimi ve diğer verimlerdeki düşüklük nedeniyle meydana gelen kesimler,

o) Hayvanların nakliyesi sırasında veya nakliyat ertesi yol stresi nedeniyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesimler.

A.4. Muafiyet ve Müşterek Sigorta

Meydana gelen zararın, sigorta bedelinin belli bir oranına veya miktarına tekabül eden kısmının, tazmin edilmemesi kararlaştırılabilir.

Birinci fıkrada belirtilen muafiyetin yanı sıra, sigorta ettirenin, belirli bir müşterek sigorta oranıyla, hasara iştirak etmesi kararlaştırılabilir.

Belirlenen muafiyet ve müşterek sigorta oranı, Tarife ve Talimatlar ile poliçenin ön yüzünde belirtilir.

A.5. Sigorta Başvurusunun Kabulü

Tarım Sigortaları Havuzu, sigorta ettiren/sigortalı tarafından doldurulan ön bilgi formunu, Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET) kayıtları ile teyit ederek, yapılacak risk inceleme sonucuna göre, sigorta ettirenin başvurusunu kabul eder ve poliçeyi düzenler.

Risk incelemesi sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen riskler, sigorta edilmez.

Sigorta ettiren/sigortalı beyanı ile TÜRKVET bilgilerinin farklı olması durumunda; poliçe, TÜRKVET‟deki bilgilerin güncellenmesi halinde tanzim edilebilir.

A.5.1. Sigortaya Kabul Şartları

a) Hayvanların bulunduğu yerlerin (ahır, ağıl, mera-sundurma, depo, silo, vb.), hayvan yetiştiriciliğine uygun, fiziki şartları taşıması.

b) Aşağıda belirtilen ve benzeri aşı ve uygulamaların, veteriner hekim tarafından gerekli görülenlerin, belirlenen programa göre yapılması.

  • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarafından ilgili yönetmelikler ve programlar çerçevesinde yapılması zorunlu aşılar,
  • Enteretoksemi,
  • Pastorella,
  • Endo (iç) ve ekto (dış) parazit mücadelesi.

İthal hayvanların sigortaya kabulü, millileştirme işlemi tamamlandıktan sonra başlar.

A.5.2. Sigorta Edilecek Hayvanlar ve Yaşları

Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla; koyun ve keçiler ile koç ve tekeler; 3‟üncü aydan itibaren başlamak üzere 5 yaşına kadar (5 yaş dâhil) sigorta edilebilir.

A.5.3. Kimliklendirme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe Müdürlükleri nezdinde, takılan standart, çift taraflı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı logolu, ülke kodu, il kodu ve işletme kodunu ihtiva eden kulak küpesi olmayan ve/veya mikroçip ve benzeri unsurlar ile kimliklendirmesi yapılmayan hayvanlar sigortalanmaz.

A.6. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta; aksi kararlaştırılmadıkça, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, poliçenin düzenlendiği saatte başlar ve aynı saatte sona erer.

A.7. Eksik ve Aşkın Sigorta

Tazminat hesaplamasında eksik ve aşkın sigorta hükümleri uygulanmaz.

B. Hasar ve Tazminat

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin / Sigortalının Yükümlülükleri

Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren, en geç 24 saat içinde, sigorta şirketine/acentesine, Tarım Sigortaları Havuzu merkez adresine ya da poliçede bildirilen adreslere;

a) Adı, soyadı ve adresini,

b) T.C. Kimlik veya sigorta poliçe numarası,

c) Rizikonun gerçekleştiği gün ve saati,

ç) Hasar nedenini,

d) Zarar gören hayvana ilişkin bilgileri,

e) Rizikonun gerçekleştiği yerin açık adresini,

belirterek, hasar ihbarında bulunmak zorundadır.

Sigorta ettiren/sigortalı, mecburi kesime sevki söz konusu olan hayvanların, saha şartları el verdiği takdirde, mezbahanede kesimi ve mezbahane kesim tutanağını, ölen hayvanlarda ise il/ilçelerde, zabıta görevlilerinin veya köylerde ihtiyar heyetince düzenlenen imha tutanağını, matbu hasar raporu ekinde göndermekle yükümlüdür.

Hasar incelemesi Tarım Sigortaları Havuzu tarafından görevlendirilecek Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından yapılır.

Tarım Sigortaları Havuzu, hasar ihbarlarının yapılacağı yeri sigortalıya bildirmek kaydıyla değiştirebilir.

Yangın hasarlarında tazminat ödemesinin yapılabilmesi için sigortalı, savcılık sonuç kararını temin edip, Tarım Sigortaları Havuzuna vermekle yükümlüdür.

B.1.1. Hasar Raporu Ekinde Olması Gereken Belgeler

Bir hasar halinde, sigorta ettirenin/sigortalının, aşağıdaki belgeleri temin etmesi gerekmektedir:

a) Sigortalı hayvanın, ölümü veya mecburi kesimi durumunda, ulusal veri tabanı kayıtlarından kaydının düşüldüğüne dair, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe müdürlüklerinden alınacak belge. Hayvanın mecburi kesimi durumunda satılan kısmına ilişkin, müstahsil makbuzu veya fatura.

b) Hayvanın, hasar anında çekilmiş fotoğrafları.

c) Mezbahada kesimi durumunda, mezbaha kesim raporu.

d) Hayvanın ölümü veya kesim sonrası, kısmi veya tam imhası durumlarında, imha raporu.

e) Hayvanın, yukarıda belirtilen aşılamalara ilişkin, bir hastalıktan dolayı, hasar görmesi durumunda, bu hastalığa ait aşılama belgeleri.

f) Hastalığın teşhisi, ölüm nedeninin araştırılması veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperince, gerekli görülecek diğer hususlarda, laboratuvara gönderilen marazi maddelere ilişkin laboratuvar raporu.

B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

Sigorta ettiren/sigortalı; bu sigortayla, teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde, zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede sigorta ettiren/sigortalı;

a) Sigortalı hayvanın hastalanması veya kazaya uğraması halinde, bir veteriner hekim marifetiyle, gerekli tedbirleri almak,

b) Tazminat yükümlülüğü ve miktarının saptanması için Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları

Havuzu eksperinin, sigortalı hayvanlar ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde, yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek,

c) Tarım Sigortaları Havuzunun isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini, ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya yararlı bilgi ve belgeleri gecikmeksizin, Tarım Sigortaları Havuzuna veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperine vermek, yükümlülüğündedir.

Sigorta ettiren/sigortalı, bulaşıcı bir hastalık baş gösterdiğinde;

a) Hasta ve sağlam hayvanlarını ayırmak,

b) Hastalığı, Tarım Sigortaları Havuzuna ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmek,

c) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince, ilgililer tarafından öngörülen tedbirleri almak,

ç) Sigortalanan hayvanlarını, poliçede yazılı amaçlar dışında kullanmamak, kullandırtmamak ve imkan nispetinde bunlara iyi bakmak,

d) Tarım Sigortaları Havuzunun yaptıracağı kontroller sonucunda, önereceği tedbirleri almak,

ile yükümlüdür.

B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Tarım Sigortaları Havuzunun Hakları

Tarım Sigortaları Havuzu, kendi elemanları veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri aracılığıyla, sigortalı hayvanın sağlık durumunu, niteliklerini, bakım ve beslenme koşullarını, makul surette, kontrol ettirme yetkisine sahiptir.

Ayrıca; Tarım Sigortaları Havuzu, aşağıdaki hususları tespit ettiği takdirde; tespit tarihinden itibaren, 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir.

a) Barınakların bakımsızlığı ve temiz tutulmaması,

b) A.5.1 maddesinde yer alan aşı programında, belirtilen aşıların yapılmaması,

c) Hijyen ve bio-güvenlik tedbirlerinin alınmaması,

ç) Hayvana fena muamele ve eziyet edilmesi,

d) Bakım ve beslenme yetersizliği,

e) Hayvanın, aşırı derecede çalıştırılması,

f) Hayvanın, poliçede yazılı amaçlar dışında kullanılması,

g) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun gerektirdiği tedbirlerin alınmamış olması,

B.4. Hasarın Tespiti

Sigorta edilmiş hayvanlarda, meydana gelen hasarın nedeni, niteliği ve miktarı Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerinin belirlemelerine göre, taraflar arasında, mutabık kalınmak suretiyle tespit edilir.

B.5. Tazminat Hesabı

Tazminat hesabında, poliçede yazılı olan hayvan birim fiyatı, aşkın sigorta ve eksik sigorta uygulamaları saklı kalmak kaydıyla, esas alınır. Poliçe muafiyetli ise, muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmez.

Tazminat hesabında hasar miktarının poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısmı esas alınır.

Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra kalan zarar miktarı üzerinden müşterek sigorta tutarı hesaplanarak tazminat tutarından indirilir.

Hayvanın etinden, derisinden ve benzeri kısımlarından faydalanılabileceği hallerde bu kısımlara ait bedel ile ölümün doğumdan kaynaklanması halinde kurtarılan yavrunun Tarife ve Talimatlara göre belirlenen şekilde değeri ödenecek tazminattan sovtaj olarak düşülür.

Ödenecek tazminat tutarı, Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin raporunda belirtilen veya rapor içeriğine atfen belirlenen kusur oranı düşüldükten sonra ödenir.

Tazminatın hesabı; muafiyet, varsa müşterek sigorta ve sovtaj tutarları dikkate alınarak Tarife ve Talimatlarda belirtildiği şekilde yapılır.

B.6. Tazminatın Ödenmesi

Hasar dosyası tamamlanarak, kesinleşmiş olan tazminat miktarı, en geç 30 gün içerisinde sigortalıya ödenir.

Tazminat ödeme tarihinde, muaccel hale gelen ve sigorta ettiren/sigortalıya ait tüm poliçelere ilişkin, ödenmemiş prim borçları, ilgili sigorta şirketinin beyanı doğrultusunda, tazminattan mahsup edilebilir.

Tazminat ödemeleri, banka kanalı ile sigorta ettiren/sigortalı adına yapılır. Ödenen tazminat miktarının, sigortalı tarafından, bankacılık işlemlerinin gerektirdiği sürede alınmaması nedeniyle, Tarım Sigortaları Havuzu hesabına dönmesi halinde, gecikme ileri sürülerek, faiz veya munzam zarar talebinde bulunulamaz.

Yanlış veya eksik bilgilendirme sonucunda, sigorta ettirenin uğrayacağı zararlar, sigorta şirketi ve tüm satış kanalları tarafından tazmin edilir.

B.7. Tazminat Miktarının Eksilmesi veya Tazminat Hakkının Düşmesi

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta ettirenin/sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu, zarar miktarında bir artış olursa, bu suretle artan kısım, ödenecek tazminattan indirilir.

Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını kasten artırıcı eylemlerde bulunursa, sözleşmeden doğan hakları düşer.

Sigortalı hayvanın, mecburi kesime sevkini gerektiren durumlarda, hayvanın, kasten ölüme terk edildiğinin tespit olunması halinde, sigortalıya tazminat ödenmez.

B.8. Hasar ve Tazminatın Sonuçları

Tarım Sigortaları Havuzu; yaptığı tazminat ödemesi tutarınca, hukuken sigortalı yerine geçer ve sigortalının zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı ortaya çıkan yasal hakları, tazmin ettiği bedel nispetinde, Tarım Sigortaları Havuzuna intikal eder. Sigorta ettiren/sigortalı, poliçeden doğan tazminat ödemesi yapıldıktan sonra dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.

C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Tarım Sigortaları Havuzunun Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta

Ettirenin Temerrüdü

Bu genel şartlar çerçevesinde akdedilen sigorta sözleşmesi, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından yetkili kılınan, sigorta şirketi aracılığıyla yapılır.

Sigorta ettiren/sigortalının, prim yükümlülüğünün tamamının veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, peşinatın, sözleşme yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun sorumluluğu başlamaz ve bu husus, poliçenin ön yüzüne yazılır.

Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde, genel hükümler uygulanır.

C.2. Sigorta Ettiren/Sigortalının Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

Tarım Sigortaları Havuzu, bu sigortayı, sigorta ettiren/sigortalının ön bilgi formunda ve eklerinde yazılı beyanı ile sigortalının, TÜRKVET bilgilerine dayanarak yapar.

Tarım Sigortaları Havuzu, gerekli gördüğü her durumda, risk analizi yaparak, poliçe tanzim edilmiş olsa bile prim fiyatında artırım yapabilir.

Sigorta ettirenin beyanının, gerçeğe aykırı veya eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmenin yapılmamasını veya daha ağır şartlarla yapılmasını gerektirecek durumlarda; Tarım Sigortaları Havuzu, durumu öğrendiği tarihten itibaren, 15 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak, aynı süre içinde prim farkını talep edebilir.

Tarım Sigortaları Havuzu, gerekli gördüğü her durumda tanzim edilmiş poliçede kayıtlı hayvanları kontrol edebilir.

Sigorta ettirenin, 10 gün içinde talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur.

Caymanın veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi (fiili olarak rizikosu sona erenteminatlara ait olan hariç), kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

Sigorta ettirenin/sigortalının, kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu ve bunun rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarına etkisi olduğu anlaşılırsa; Tarım Sigortaları Havuzu, riziko gerçekleşmiş olsa bile, tazminat ödemeksizin, sözleşmeyi feshedebilir.

Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin/sigortalının ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal, tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılır.

Sigorta ettirenin kusuru kasıt derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, sigortacının, tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; bağlantı yoksa sigortacı, ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak, sigorta tazminatını veya bedelini öder.

Süresinde kullanılmayan, cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

C.3. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra, poliçe üzerinde TÜRKVET kayıtlarında yer alan bilgilerde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta ettiren/sigortalı, derhal ve makul nedenlerin varlığı halinde, en geç 10 gün içinde, durumu Tarım Sigortaları Havuzuna bildirmekle yükümlüdür.

Değişiklik; Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise;

a) Tarım Sigortaları Havuzu, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, 1 ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkını talep etmek suretiyle, sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.

b) Sigorta ettirenin/sigortalının, 10 gün içinde, talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme, başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur.

Feshin, hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

Süresinde kullanılmayan, fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerden ise; Tarım Sigortaları Havuzu, bu değişikliğin yapıldığı tarihten, sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını, sigorta ettirene/sigortalıya iade eder.

Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren değişiklik hallerinde:

a) Tarım Sigortaları Havuzu durumu öğrenmeden önce,

b) Tarım Sigortaları Havuzunun fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,

c) Fesih ihbarının, hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde,

riziko gerçekleşirse, değişikliğin bildirilmesinde, sigorta ettirenin ihmalinin bulunduğu veya kastı bulunması halinde dahi, rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarıyla beyan edilmesi gereken değişiklik arasında bağlantı bulunmadığı hallerde tazminat, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir. Sigorta ettirenin/sigortalının, değişikliği kasten bildirmediği durumlarda, beyan eksikliği ile rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarı arasında bağlantı olması halinde, Tarım Sigortaları Havuzu, tazminat ödenmeksizin sözleşmeden cayabilir.

Değişikliğin kasten bildirilmediği hallerde, bu değişiklik ile riziko arasında bağlantı olması halinde, sigortacı, ödeme yapmaksızın cayma hakkını kullanabilir. Kasıt olmadığı hallerde ise, sigorta ettirenin ihmal derecesine göre, belirlenecek bir oranda tazminattan indirim yapılabilir.

Yapılan risk inceleme sonuçları, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından onaylandıktan sonra, sigorta şirketi tarafından poliçeleştirilmemesi halinde, yapılan risk inceleme masrafları sigorta şirketinden tahsil edilir. Sigorta ettirenin hiçbir neden yokken sözleşmeden cayma süresi, poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gündür. Varsa, risk inceleme ve hasar tespit masrafı cayma hakkını kullanan sigortalıdan tahsil edilir. Sigorta ettiren/sigortalı, sigorta süresi içinde, herhangi bir nedenle, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı logolu, ülke kodu, il kodu ve işletme kodunu ihtiva eden, kulak küpesi düşen hayvanların kulak küpelerini, Koyun ve Keçi türü hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliği çerçevesinde, yeniden taktırmak ve aynı zamanda, durumu Tarım Sigortaları Havuzu Merkezine, yazılı olarak, derhal bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, küpesi düşen hayvanların hasarı ödenmez.

C.4. Birden Çok Sigorta

Sigortalanmış hayvanlar üzerine, sigorta ettiren/sigortalı, başka sigortacılar ile aynı rizikolara karşı, sigorta sözleşmesi yapamaz.

C.5. Menfaat Sahibinin Değişmesi

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin, herhangi bir suretle değişmesi ve bu değişikliğin, TÜRKVET

kayıtlarında yer alan kayıtları ile belgelenmesi halinde, sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin/sigortalının, sözleşmeden, doğan hak ve yükümlülükleri, değişiklik tarihinden itibaren, yeni sahibine geçer.

Söz konusu değişikliğin, Tarım Sigortaları Havuzuna, hasar tarihinden önce bildirilmemesi ve zeyilname ile değişikliğin poliçe üzerinde düzenlenmemesi halinde, meydana gelen hasarlarda, Tarım Sigortaları Havuzu, hasara ilişkin tazminatı ödememe veya eksik ödeme hakkını saklı tutar.

C.6. Tebligatlar

Bu genel şartlar çerçevesinde taraflar arasında yapılacak tüm tebligatlarda, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

C.7. Sırların Saklı Tutulması

Bu sözleşmenin uygulanmasında, ilgili tarafların, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun “Sır Saklama Yükümlülüğü” başlıklı, 31/A maddesi kapsamındaki sorumlulukları saklıdır.

C.8. Yetkili Mahkeme

Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak, uyuşmazlık konusu olayın üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması halinde, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30 uncu maddesinin 12 nci fıkrasında belirtilen tutara kadar olan kararlar her iki taraf için de kesindir. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi www.sigortatahkim.org adresinden edinilebilir.

Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle, ilgili taraflar aleyhine açılacak davalarda, yetkili mahkeme; Tarım Sigortaları Havuzu merkezinin veya sigorta şirketi/acentesinin ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerin bulunduğu il merkezinde; Tarım Sigortaları Havuzu ya da sigorta şirketi/acente tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerin il merkezindeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

Sigorta ettiren/sigortalı, B.4. maddesinde yer alan süreç tamamlanmadan, hukuki yollara başvuramaz.

C.9. Zamanaşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, iki yılda zaman aşımına uğrar.

C.10.Yapılacak Değişiklikler

Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlarda yapılacak prim artışı gerektirmeyen değişiklikler, sigortalı lehine olması durumunda sigortacılık ilkeleri dahilinde zeyil işlemine gerek olmadan poliçeye dâhil edilir.

C.11. Yürürlük

Bu genel şartlar 01/01/2016 tarihinde yürürlüğe girer.