Devlet Destekli Arıcılık (Arı Kovanı) Sigortası Genel Şartları

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu

Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan aktif (içinde arı olan), plakalı, modern kovan niteliğindeki kovanlarda A.2 maddesinde belirtilen haller nedeniyle meydana gelen zararlar, aşağıda yazılı esas ve şartlara göre karşılanır.

Bu genel şartların uygulanmasında, Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası Tarife ve Talimatları dikkate alınır.

A.2. Teminat Kapsamındaki Haller ve Kayıplar

Bu sigorta, aktif (içinde arı olan) kovanların;

a) Fırtına

b) Hortum

c) Yangın

ç) Heyelan

d) Deprem

e) Taşıt Çarpması

f) Sel ve Su Baskını

g) Vahşi Hayvan Saldırısı

ğ) Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb.

nedenler sonucu doğrudan doğruya uğradığı zararı temin eder.

Kovan sigorta bedeline arı kolonisi dâhildir. Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir.

A.3. Teminatların Tanımı

Fırtına Teminatı; yağmur, kar ve dolu ile beraber olsun veya olmasın; münhasıran, fırtına (10 metre yükseklikte ve hızı 62 km/saatten fazla esen rüzgârlar) veya fırtına sırasında, rüzgârın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpma etkisiyle,

Hortum Teminatı; dar bir alanda ani basınç değişikliği ile girdap şeklindeki çok şiddetli rüzgârın etkisiyle,

Yangın Teminatı; yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin etkisiyle,

Heyelan Teminatı; zemini kayalardan, yapay dolgu malzemesinden, döküntü örtüsünden veya topraktan oluşmuş kütlelerin, yerçekimi, eğim, aşırı yağış, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisi altında, yerlerinden koparak aşağı ve dışa doğru hareketinin etkisiyle,

Deprem Teminatı; deprem ve yanardağ püskürmesinin, doğrudan neden olacağı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi etkisiyle,

Sel ve Su Baskını Teminatı; çok yoğun yağış veya kar erimesi sonucunda vadi, göl, nehir, çay, dere yatakları ve kanalların, büyük su kütlesi ile yüklenerek taşması ile meydana gelen ve beklenmeyen, ani su akıntılarının etkisiyle,

Taşıt Çarpması Teminatı; kara, hava ve deniz taşıtlarının çarpma etkisiyle,

Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. nedenlerin etkisiyle, sigortalı kovan ve içerisindeki arı kolonisinde meydana gelen zararları kapsar.

Bu tanımlar, teminatların genel açıklaması olup, gerçekleşen riskin, sigortalı kovan üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, Tarım Sigortaları Havuzu eksperi raporları esas alınır.

A.4. Teminat Dışında Kalan Haller

a) Hırsızlık, değiştirme halleri, nedeni ispat edilemeyen kayıplar ve arının kovanı terk etmesi,

b) Zirai ilaçlama sonucunda kovanların sönmesi,

c) Arının zarar gördüğü her türlü hastalık,

ç) Balın zarar görmesi,

d) Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm hasarlar,

e) Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle, oluşacak zararlar dâhil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen zararlar,

f) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, savaş ilan edilmiş olsun olmasın çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle, meydana gelen bütün zararlar,

g) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan, radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar),

ğ) Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda, sigortalı kovan ve içindeki arı üzerinde yapılacak tasarruflardan meydana gelen ölüm ve itlaflar,

h) Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak, ortaya çıkan dolaylı zararlar,

ı) Sigortalı kovanların sevkiyatında, kovanların nakliye aracına yüklenmesi, aktarılması ve boşaltılması sırasında meydana gelecek zararlar.

A.5. Muafiyet ve Müşterek Sigorta

Meydana gelen zararın, sigorta bedelinin belli bir oranına veya miktarına tekabül eden kısmının, tazmin edilmemesi kararlaştırılabilir.

Birinci fıkrada belirtilen muafiyetin yanı sıra, sigorta ettirenin, belirli bir müşterek sigorta oranıyla, hasara iştirak etmesi kararlaştırılabilir.

Belirlenen muafiyet ve müşterek sigorta oranı, Tarife ve Talimatlar ile poliçenin ön yüzünde belirtilir.

A.6. Sigorta Başvurusunun Kabulü

Tarım Sigortaları Havuzu, sigorta ettiren/sigortalı tarafından doldurulan ön bilgi formunu, Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET) ve Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) kayıtları ile teyit ederek, yapılacak risk inceleme sonucuna göre, sigorta ettirenin başvurusunu kabul eder ve poliçeyi düzenler.

Risk incelemesi sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen riskler, sigorta edilmez.

Sigorta ettiren/sigortalı beyanı ile TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) bilgilerinin farklı olması durumunda; poliçe, TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) bilgilerinin güncellenmesi halinde tanzim edilebilir.

A.6.1. Sigortaya Kabul Şartları

a) Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olması,

b) En az 30 adet kovan olması,

c) İşletmede bulunan, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan bütün kovanların sigorta edilmesi,

ç) Gezginci arıcılık yapan üreticiler için, poliçe yapılmadan önce kovanları nakledeceği adresler ve nakliyatı gerçekleştireceği araç tipleri ve işaretlerinin Tarım Sigortaları Havuzuna bildirilmesi ve

d) Kovanların aktif, arılı, plakalı ve modern olması,

zorunludur.

Bu şartlara uymayan kovan ve içindeki arı kolonisi teminat kapsamına alınmaz.

A.6.2. Sigorta Edilecek Kovanlar

Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla; TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar sigorta edilebilir.

A.6.3. Kimliklendirme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) nezdinde kayıtlı, plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar sigortalanır.

A.7. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta; aksi kararlaştırılmadıkça, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, poliçenin düzenlendiği saatte başlar ve aynı saatte sona erer.

A.8. Eksik ve Aşkın Sigorta

Tazminat hesaplamasında eksik ve aşkın sigorta hükümleri uygulanmaz.

B. Hasar ve Tazminat

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin / Sigortalının Yükümlülükleri

Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür, Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren, en geç 24 saat içinde, sigorta şirketine/acentesine, Tarım

Sigortaları Havuzu merkez adresine ya da poliçede bildirilen adreslere;

a) Adı, soyadı ve adresini,

b) T.C. Kimlik veya sigorta poliçe numarası,

c) Rizikonun gerçekleştiği gün ve saati,

ç) Hasar nedenini,

d) Zarar gören sigortalı kovana ilişkin bilgileri,

e) Rizikonun gerçekleştiği yerin açık adresini,

belirterek, hasar ihbarında bulunmak zorundadır.

Hasar incelemesi Tarım Sigortaları Havuzu tarafından görevlendirilecek Tarım Sigortaları Havuz eksperleri tarafından yapılır.

Tarım Sigortaları Havuzu, hasar ihbarlarının yapılacağı yeri sigortalıya bildirmek kaydıyla değiştirebilir.

Yangın hasarlarında tazminat ödemesinin yapılabilmesi için sigortalı, savcılık sonuç kararını temin edip, Tarım Sigortaları Havuzuna vermekle yükümlüdür.

B.1.1. Hasar Raporu Ekinde Olması Gereken Belgeler

a) Kovanların, hasar anında çekilmiş fotoğrafları,

b) Nakliyat sırasında meydana gelen hasarlarda, nakliyata ilişkin sevk irsaliyesi,

c) Nakliyatların sigortalının kendi aracı ile yapılması halinde ise poliçe üzerinde nakliyat yapılacak araçlara ait plaka numaralarının belirtilmesi,

ç) Trafik kazası hasarlarında kazaya ilişkin resmi (trafik, jandarma, itfaiye vb.) tutanaklar,

d) Yangın hasarlarında, savcılık sonuç kararı ve itfaiye raporu,

e) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Arıcılık Mevzuatı çerçevesinde nakliyat esnasında olması gereken resmi belgeler ve raporlar.

B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

Sigorta ettiren/sigortalı; bu sigortayla, teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde, zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede sigorta ettiren/sigortalı;

a) Tazminat yükümlülüğü ve miktarının saptanması için Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin, sigortalı kovanlar, arı kolonisi ve bunlara ilişkin belgeler üzerinde, yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek,

b) Tarım Sigortaları Havuzunun isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini, ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya yararlı bilgi ve belgeleri gecikmeksizin, Tarım Sigortaları Havuzuna veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperine vermek, yükümlülüğündedir.

B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Tarım Sigortaları Havuzunun Hakları

Tarım Sigortaları Havuzu, kendi elemanları veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri aracılığıyla, sigortalı kovanların, niteliklerini ve bakım koşullarını, makul surette, kontrol ettirme yetkisine sahiptir.

Ayrıca;

a) Kovanların bakımsızlığı, temiz tutulmaması ve koruma tedbirlerinin alınmaması,

b) Hijyen, bio-güvenlik ve güvenlik tedbirlerinin alınmaması,

c) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun gerektirdiği tedbirlerin alınmamış olması gibi sigorta ettirenin/sigortalının kusurları tespit edildiği takdirde, Tarım Sigortaları Havuzu, tespit tarihinden itibaren, 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir.

B.4. Hasarın Tespiti

TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, aktif (İçinde arı olan), plakalı, modern kovan niteliğindeki kovanlarda meydana gelen hasarın nedeni, niteliği ve miktarı Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerinin belirlemelerine göre, taraflar arasında, mutabık kalınmak suretiyle tespit edilir.

B.5. Tazminat Hesabı

Tazminat hesabında, poliçede yazılı olan kovanın sigorta bedeli (kovan sigorta bedeline arı kolonisi dâhildir) esas alınır. İş bu poliçede sigorta bedeli kovan ve arı kolonisinin bedelini ifade etmektedir.

Çerçeveler, petekler ve bal teminat kapsamında değildir. Poliçe muafiyetli ise, muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmez.

Tazminat hesabında hasar miktarının poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısmı esas alınır.

Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra kalan zarar miktarı üzerinden müşterek sigorta tutarı hesaplanarak tazminat tutarından indirilir.

Ödenecek tazminat tutarı, Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin raporunda belirtilen veya rapor içeriğine atfen belirlenen kusur oranı düşüldükten sonra ödenir.

Tazminatın hesabı; muafiyet, varsa müşterek sigorta tutarları dikkate alınarak Tarife ve Talimatlarda belirtildiği şekilde yapılır

B.6. Tazminatın Ödenmesi

Hasar dosyası tamamlanarak, kesinleşmiş olan tazminat miktarı, en geç 30 gün içerisinde sigortalıya ödenir.

Tazminat ödeme tarihinde, muaccel hale gelen ve sigorta ettirene/sigortalıya ait tüm poliçelere ilişkin, ödenmemiş prim borçları, ilgili sigorta şirketinin beyanı doğrultusunda, tazminattan mahsup edilebilir.

Tazminat ödemeleri, banka kanalı ile sigorta ettiren/sigortalı adına yapılır. Ödenen tazminat miktarının, sigortalı tarafından, bankacılık işlemlerinin gerektirdiği sürede alınmaması nedeniyle, Tarım Sigortaları Havuzu hesabına dönmesi halinde, gecikme ileri sürülerek, faiz veya munzam zarar talebinde bulunulamaz. Yanlış veya eksik bilgilendirme sonucunda, sigorta ettirenin uğrayacağı zararlar, sigorta şirketi ve tüm satış kanalları tarafından tazmin edilir.

B.7. Tazminat Miktarının Eksilmesi veya Tazminat Hakkının Düşmesi

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta ettirenin/sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu, zarar miktarında bir artış olursa, bu suretle artan kısım, ödenecek tazminattan indirilir.

Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını kasten artırıcı eylemlerde bulunursa, sözleşmeden doğan hakları düşer.

B.8. Hasar ve Tazminatın Sonuçları

Tarım Sigortaları Havuzu; yaptığı tazminat ödemesi tutarınca, hukuken sigortalı yerine geçer ve sigortalının zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı ortaya çıkan yasal hakları, tazmin ettiği bedel nispetinde, Tarım Sigortaları Havuzuna intikal eder. Sigorta ettiren/sigortalı, poliçeden doğan tazminat ödemesi yapıldıktan sonra dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur. Sigorta teminatı, teminat altına alınan rizikonun gerçekleşmesi ile sona erer.

C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Tarım Sigortaları Havuzunun Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

Bu genel şartlar çerçevesinde akdedilen sigorta sözleşmesi, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından yetkili kılınan, sigorta şirketi aracılığıyla yapılır.

Sigorta ettirenin/sigortalının, prim yükümlülüğünün tamamının veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, peşinatın, sözleşme yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun sorumluluğu başlamaz ve bu husus, poliçenin ön yüzüne yazılır.

Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde, genel hükümler uygulanır.

C.2. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

Tarım Sigortaları Havuzu, bu sigortayı, sigorta ettirenin/sigortalının ön bilgi formunda ve eklerinde yazılı beyanı ile sigortalının, TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) bilgilerine dayanarak yapar.

Tarım Sigortaları Havuzu, gerekli gördüğü her durumda, risk analizi yaparak, poliçe tanzim edilmiş olsa bile prim fiyatında artırım yapabilir.

Sigorta ettirenin beyanının, gerçeğe aykırı veya eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmenin yapılmamasını veya daha ağır şartlarla yapılmasını gerektirecek durumlarda; Tarım Sigortaları Havuzu, durumu öğrendiği tarihten itibaren, 15 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak, aynı süre içinde prim farkını talep edebilir.

Havuz, gerekli gördüğü her durumda tanzim edilmiş poliçede kayıtlı kovanları ve arı kolonisini kontrol edebilir.

Sigorta ettirenin, 10 gün içinde talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur.

Caymanın veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi (fiili olarak rizikosu sona eren teminatlara ait olan hariç), kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

Sigorta ettirenin/sigortalının, kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu ve bunun rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarına etkisi olduğu anlaşılırsa; Tarım Sigortaları Havuzu, riziko gerçekleşmiş olsa bile, tazminat ödemeksizin, sözleşmeyi feshedebilir.

Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin/sigortalının ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal, tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kusuru kasıt derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, sigortacının, tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; bağlantı yoksa sigortacı, ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak, sigorta tazminatını veya bedelini öder. Süresinde kullanılmayan, cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

C.3. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra, poliçe üzerinde TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) kayıtlarında yer alan bilgilerde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta ettiren/sigortalı, derhal ve makul nedenlerin varlığı halinde, en geç 10 gün içinde, durumu Tarım Sigortaları Havuzuna bildirmekle yükümlüdür.

Değişiklik; Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise;

a) Tarım Sigortaları Havuzu, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, 1 ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkını talep etmek suretiyle, sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.

b) Sigorta ettirenin/sigortalının, 10 gün içinde, talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme, başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur.

Feshin, hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

Süresinde kullanılmayan, fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerden ise; Tarım Sigortaları Havuzu, bu değişikliğin yapıldığı tarihten, sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını, sigorta ettirene/sigortalıya iade eder.

Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren değişiklik hallerinde,

a) Tarım Sigortaları Havuzu durumu öğrenmeden önce,

b) Tarım Sigortaları Havuzunun fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,

c) Fesih ihbarının, hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde,

riziko gerçekleşirse, değişikliğin bildirilmesinde, sigorta ettirenin ihmalinin bulunduğu veya kastı bulunması halinde dahi, rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarıyla beyan edilmesi gereken değişiklik arasında bağlantı bulunmadığı hallerde tazminat, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir. Sigorta ettirenin/sigortalının, değişikliği kasten bildirmediği durumlarda, beyan eksikliği ile rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarı arasında bağlantı olması halinde, Tarım Sigortaları Havuzu, tazminat ödenmeksizin sözleşmeden cayabilir. Değişikliğin kasten bildirilmediği hallerde, bu değişiklik ile riziko arasında bağlantı olması halinde, sigortacı, ödeme yapmaksızın cayma hakkını kullanabilir. Kasıt olmadığı hallerde ise, sigorta ettirenin ihmal derecesine göre, belirlenecek bir oranda tazminattan indirim yapılabilir.

Yapılan risk inceleme sonuçları, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından onaylandıktan sonra, sigorta şirketi tarafından poliçeleştirilmemesi halinde, yapılan risk inceleme masrafları sigorta şirketinden tahsil edilir.

Sigorta ettirenin hiçbir neden yokken sözleşmeden cayma süresi, poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gündür. Varsa, risk inceleme ve hasar tespit masrafı cayma hakkını kullanan sigortalıdan tahsil edilir.

Sigorta ettiren/sigortalı, sigorta süresi içinde, herhangi bir nedenle, plakası düşen, kırılan veya kopan kovanların, plakalarını yeniden taktırmak ve aynı zamanda, durumu Tarım Sigortaları Havuzu Merkezine, yazılı olarak, derhal bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, plakası düşen, kırılan veya kopan kovanların hasarı ödenmez.

C.4. Birden Çok Sigorta

Sigortalanmış aktif (içinde arı olan), plakalı, modern kovan niteliğindeki kovanlar üzerine, sigorta ettiren/sigortalı, başka sigortacılar ile aynı rizikolara karşı, sigorta sözleşmesi yapamaz.

C.5. Menfaat Sahibinin Değişmesi

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin, herhangi bir suretle değişmesi ve bu değişikliğin, TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sisteminde (AKS) yer alan kayıtlar ile belgelenmesi halinde, sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin/sigortalının, sözleşmeden, doğan hak ve yükümlülükleri, değişiklik tarihinden itibaren, yeni sahibine geçer.

Söz konusu değişikliğin, Tarım Sigortaları Havuzuna, hasar tarihinden önce bildirilmemesi ve zeyilname ile değişikliğin poliçe üzerinde düzenlenmemesi halinde, meydana gelen hasarlarda, Tarım Sigortaları Havuzu, hasara ilişkin tazminatı ödememe veya eksik ödeme hakkını saklı tutar.

C.6. Tebligatlar

Bu genel şartlar çerçevesinde taraflar arasında yapılacak tüm tebligatlarda, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

C.7. Sırların Saklı Tutulması

Bu sözleşmenin uygulanmasında, ilgili tarafların, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun “Sır Saklama Yükümlülüğü” başlıklı, 31/A maddesi kapsamındaki sorumlulukları saklıdır.

C.8. Yetkili Mahkeme

Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak, uyuşmazlık konusu olayın üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması halinde, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30 uncu maddesinin 12 nci fıkrasında belirtilen tutara kadar olan kararlar her iki taraf için de kesindir. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi www.sigortatahkim.org adresinden edinilebilir.

Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle, ilgili taraflar aleyhine açılacak davalarda, yetkili mahkeme; Tarım Sigortaları Havuzu merkezinin veya sigorta şirketi/acentesinin ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerin bulunduğu il merkezinde; Tarım Sigortaları Havuzu ya da sigorta şirketi/acente tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerin il merkezindeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

Sigorta ettiren/sigortalı, B.4. maddesinde yer alan süreç tamamlanmadan, hukuki yollara başvuramaz.

C.9. Zamanaşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, iki yılda zaman aşımına uğrar.

C.10. Yapılacak Değişiklikler

Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlarda yapılacak prim artışı gerektirmeyen değişiklikler, sigortalı lehine olması durumunda sigortacılık ilkeleri dahilinde zeyil işlemine gerek olmadan poliçeye dâhil edilir.

C.11. Yürürlük

Bu genel şartlar 01/ 01/2016 tarihinde yürürlüğe girer.